INXHINIER PËR DIZAJN DHE KONSTRUKSION

 • Објавен пред 11 месеци
 • Van Hool Maqedoni
 • Активен до 24.01.2018
 • Позиција: Електро/машински техничар
 • Локација: Скопје

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik - Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësime të reja për kryerjen e detyrave të punës në pozitën vijuese:

 

INXHINIER PËR DIZAJN DHE KONSTRUKSION

 

DETYRAT E PUNËS

 • Përgatitja e 3D modeleve,
 • Përgatitja dhe puna me pjesët mbërthyese,
 • Përgatitja e vizatimeve të punëtorisë,
 • Analizë e problemeve të paraqitura dhe përpilimi i një propozim-zgjidhje në bazë të së njejtës.

 

ARSIMI I NEVOJSHËM, SHKATHTËSITË DHE AFTËSITË

 • ВСС – fakultet nga sfera e shkencave teknike, e dëshirueshme Fakulteti Mekanik,
 • Njohje solide e CAD mjeteve softuerike. Përparësi do të kenë aplikantët me përvojë pune me PRO ENGINEER ose CREO,
 • Njohja e punës me llogaritje sipas metodës së elementeve të fundme (FEA),
 • Njohje solide e gjuhës angleze (lexon, shkruan, flet),
 • Njohje e avancuar e MS Office.

 

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni duke dërguar CV-në tuaj në gjuhën angleze apo maqedonase nëpërmjet www.vanhool.mk, në pjesën e “pozitave pune të hapura”.

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë

Afati përfundimtar për aplikim është: 24/01/2018

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

КЛИКНИ