SPECIALIST PËR PROKURIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MENAXHIMIN E GRUPIT TË BILANCIT (M/F)

 • Објавен пред 3 месеци
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 17.04.2019
 • Позиција: Инженер
 • Локација: Скопје

EVN Maqedonia është kompani aktiviteti kryesor i së cilës është shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike në Republikën e Maqedonisë Veriore. 

 

KARIERA NË EVN 

 

Për nevojat e Departamentit të Planifikimit dhe Blerjes, Grupi i Energjisë për Blerjen dhe Menaxhimin e Grupit të Bilancit, ne kërkojmë:  

 

SPECIALIST PËR PROKURIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MENAXHIMIN E GRUPIT TË BILANCIT (M/F) 

 

Detyrat e punës: 

 • Analiza e tregut të energjisë në Republikën e Maqedonisë Veriore  dhe EJL, kapacitetet ndërkufitare në dispozicion, çmimet e shkëmbimeve rajonale të energjisë; 
 • Zhvillimi i strategjive për blerjen e energjisë në treg të hapur, duke përcaktuar afatet kohore dhe produktet për furnizimin me energji 
 • Përgatitja e kontratave për furnizim me energji elektrike   
 • Marrja e modeleve të biznesit për optimizimin e portofolit të energjisë 
 • Zbatimi dhe pjesëmarrja në procedurat për prokurimin e energjisë elektrike në një treg të hapur   
 • Modelimi dhe menaxhimi i rreziqeve të energjisë që kanë ndikim në Kompani 
 • Menaxhimi i grupeve të bilancit, llogaritjen dhe alokimin e kostove të bilancit brenda grupit të bilancit. 

 

Kualifikimet e kërkuara: 

 • Diplomë universitare – Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Inxhinieri Mekanike, Fakulteti i Makinerisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Matematikore - Instituti i Matematikës (studime në matematikë të aplikuar, programim matematikor); 
 • Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office, VBA   
 • Aftësi analitike, saktësi në punën me një numër të madh të të dhënave;   
 • Njohuri për tregun e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë Veriore   
 • Njohuri  të gjuhës Angleze  dhe/ose Gjermane;   
 • Aftësitë të zhvilluara  të komunikimit;   
 • Përvojë në punën me afate të shkurtra. 

 

Dërgoni CV tuaj dhe letër motivimi në jobs@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në www.evn.mk jo më vonë se 17.04.2019

 

Ftojmë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret. 

 

EVN është një kompani që ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë në punësim për të gjithë personat, pavarësisht nga raca apo origjina etnike, ngjyrës, gjinisë, moshës, gjendjes shëndetësore, llojin e aftësisë së kufizuar, besimet fetare, politike apo të tjera, anëtarësia në sindikata , origjina kombëtare ose shoqërore, gjendjen familjare ose sociale, orientimit seksual ose rrethana të tjera personale.

 

Shënim: Nëse dëshironi që të dhënat tuaja të ruhen në bazën tonë të të dhënave në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, përveç CV tuaj dhe letër motivimi, ju lutemi dërgoni një deklaratë me leje për të përdorur të dhënat tuaja personale për qëllime punësimi. 

КЛИКНИ