Помлад референт за упатување на граѓанин, Одделение за стручно административни и општи работи, Сектор за нормативно правни работи – стручнo административни и општи работи, образование, социјална, детска и здравствена заштита и информатичко комуникациска инфраструктура и архивско – канцелариско работење

 • Објавен пред една недела
 • Општина Чаир
 • Активен до 02.08.2021
 • Позиција: државни службеници

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, Вишо, средно гимназиско образование или средно стручно образование (Трговска струка)
 • со или без работно искуство во струката

Општи работни компетенции

 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник - петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 08:30 до 16:30

Паричен нето износ на плата: 14.500,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Ром(ка) 1.