Помлад инспектор за инспекциски надзор во животната средина, Подрачно одделение за инспекциски надзор во животната средина - Скопски регион (Регион I) - со седиште во Скопје, Сектор за инспекциски надзор во животната средина и природата

 • Објавен пред 2 недели
 • Државен инспекторат за животна средина
 • Активен до 26.07.2021
 • Позиција: државни службеници

Општи услови

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Природно-математички науки (биологија, физика, геофизика, географија, геологија, минерологија, хемија и биохемија), Техничко-технолошки науки (архитектура, урбанизам и планирање, електротехника, електромашинство, енергетика, геодезија, градежништво и водостопанство, хемиско инжинерство, хемиска технологија, индустриско инжинерство и менаџмент,контрола на квалитет, машинство, материјали, металургија, применета геологија и геофизика, регулација и управување со технолошки процеси, рударство, животна средина), Медицинските науки (фундаментални медицински науки и медицинска технологија), Биотехнички науки (наука за земјиштето и хидрологија, заштита на растенија, растително производство, овоштарство, лозарство, ветеринарна медицина, , добиточно производство (сточарство), рибарство, шумарство и хортикултура, преработка на дрво, биотехнологија и прехрамбена технологија) и Општествени науки (безбедност)
 • со или без работно искуство по дипломирањето

Општи работни компетенции

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • финансиско управување

Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • Работни денови: понеделник-петок
 • Работни часови: 40 неделно
 • Работно време: од 07:30 до 15:30
 • Опис за работното време: - Опис за работното време:

Паричен нето износ на плата: 22.047,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 год. се : Македонец(ка) 1.