ELEKTRO-INXHINIER (SPECIALIST) nё GOSTIVAR

Rreth nesh
EVN Elektodistibucioni DOOEL është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisё elektrike në Maqedoni.
Kompania është pjesë e EVN grupacionit e cila në tregun e Maqedonisë hyri në vitin 2006. Objektivа kryesorе e EVN Elektodistibucionit është furnizimi i sigurtё dhe kualitativ i konsumatorëve me energji elektrike.

КARRIERA NË EVN

Për nevojat e Qendrës Energo të Konsumatorëve nё Gostivar, Grupa 1, kërkojmë:

ELEKTRO-INXHINIER (SPECIALIST) nё GOSTIVAR (M/F)

Detyrat në punë:

 • Përpunimi i kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve,
 • Planifikimi dhe projektimi i objekteve elektroenergjetike,
 • Kontrollë dhe mbikëqyrje në ndërtim/vënie në funksion të objekteve elektroenergjetike dhe lidhjeve të konsumatorëve,
 • Pranim, përpunim, ruajtje dhe rregullim i dokumentacionit,
 • Kontrollimin e lidhjeve dhe pikave të matjes.


Kualifikimet e nevojshme

 • Fakulteti elektro-teknik – Energjetikë,
 • Përvojë pune relevante minimum 2 (dy) vjetë
 • Njohuri dhe shfrytëzim të MS Office,
 • Njohuria e gjuhës angleze do të llogaritet përparësi,
 • Aftësi për punë me afate,
 • Të posedojë leje të vozitjes,
 • Përgjegjësi dhe përmbushje të detyrave në punë,
 • Fleksibilitet,
 • Punë në ekip.

Dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese nё jobs.evnelektrodistribucija@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në faqen tonë të internetit www.evn.mk më së voni deri mё 18.12.2018.


Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat tuaja të ruhen në data bazën tonë, përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit.
EVN ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike.
Suksesi juaj është edhe suksesi ynë, bëhuni pjesë e ekipit të EVN Maqedoni!

EVN Maqedoni, Departamenti i Burimeve Njerëzore
www.evn.mk, jobs.evnelektrodistribucija@evn.mk

КЛИКНИ