Цените на сите производи од KARIERA.mk се во денари. Секој купувач најпрвин мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.

Купувањето може да се оствари со следните платежни картички: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) а наплатата се извршува преку нашиот партнер НЛБ Тутунска Банка.

Активирањето на услугата која ја имате платено ќе биде остварена најкасно за еден работен ден.

Уплатените средства не се враќаат, но може да се пренаменат за друг оглас во иднина доколку навремено реагирате во наредните 30 минути на [email protected] или на телефон 077 888 722.

барај огласи за вработување » барај останати огласи »