ELEKTRO-MONTER STRUMICË

 • Објавен пред 2 недели
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 12.02.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Струмица

Активни огласи од ЕВН Македонија:

ЕЛЕКТРО-МОНТЕР ВО ГЕВГЕЛИЈА (М/Ж) - ELEKTRO-MONTER GEVGELIJA (M/F)

Elektrodistribuimi SHPKNJP është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë. Kompania është pjesë e Grupacionit EVN. 
 
КARRIERA NË ELEKTRODISTRIBUIMI 
 
Për nevojat e Qendrës Energo të Konsumatorëve nё Strumicë, Grupa 2, kërkojmë: 

ELEKTRO-MONTER STRUMICË (M/F) 
 
 Detyrat në punë: 
 

 • Kyqje dhe çkyqje e konsumatorëve në rrjetin shpërndarёs 
 • Leximi i të dhënave nga njehsorët 
 • Kontrolli i kyçjeve dhe pikave matëse 
 • Ndërrimi i njehsorëve të konsumatorёve 
 • Pranimi, përpunimi, ruajtja, përditësimi dhe sistemim i dokumentacionit   
 • Ndihmë për largim të defekteve 
 • Zbulimi dhe paraqitja e parregullsive të objekteve elektro-energjetike dhe njehësorët 

 
Kualifikimet e nevojshme 
 

 • Shkalla IV e arsimimit në Elektroteknikë - Energjetikë 
 • Kualifikimet për punё me tension do të konsiderohen si pёrparsi   
 • Aftësitë kompjuterike do të konsiderohen si pёrparsi 
 • Patent shoferi 
 • Përgjegjësi, besnikëri dhe aftёsi pune në grup 
 • Komunikim i mirë dhe fleksibilitet 

  
Nëse jeni të interesuar për karrierë në  Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër dhe letër motivimi në jobs.elektrodistribucija@evn.mk më së voni deri mё  12.02.2019. 
 
Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat Tuaja të ruhen në data bazën tonë, përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit. 
 
Elektrodistribuimi ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike.

КЛИКНИ