ELEKTRO-MONTER STRUMICË (M/F)

Elektrodistribuimi DOOEL është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kompanija është pjesë e EVN Group.

 

КARRIERA NË ELEKTRODISTRIBUIMI

 

Për nevojat e Qendrës Energo të Konsumatorëve nё Strumicë, Grupa 2, kërkojmë:

 

ELEKTRO-MONTER STRUMICË (M/F)

 

Detyrat në punë:

 • Kyqje dhe çkyqje e konsumatorëve në rrjetin shpërndarёs
 • Leximi i të dhënave nga njehsorët
 • Kontrolli i kyçjeve dhe pikave matëse Ndërrimi i njehsorëve të konsumatorёve
 • Pranimi, përpunimi, ruajtja, përditësimi dhe sistemim i dokumentacionit
 • Ndihmë për largim të defekteve
 • Zbulimi dhe paraqitja e parregullsive të objekteve elektro-energjetike dhe njehësorët

 

Kualifikimet e nevojshme

 • Shkalla IV e arsimimit në Elektroteknikë - Energjetikë
 • Kualifikimet për punё me tension do të konsiderohen si pёrparsi
 • Aftësitë kompjuterike do të konsiderohen si pёrparsi
 • Patent shoferi
 • Përgjegjësi, besnikëri dhe aftёsi pune në grup
 • Komunikim i mirë dhe fleksibilitet

 

Nëse jeni të interesuar për karrierë në Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër dhe letër motivimi në jobs.elektrodistribucija@evn.mk më së voni deri mё 12.12.2019.

 

Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat Tuaja të ruhen në data bazën tonë, përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit.

 

Elektrodistribuimi ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike.  

КЛИКНИ