ELEKTRO-INXHINIER (SPECIALIST) NË SHTIP

 • Објавен пред 2 недели
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 14.02.2019
 • Позиција: Инженер
 • Локација: Штип

Активни огласи од ЕВН Македонија:

ЕЛЕКТРО-МОНТЕР ВО ГЕВГЕЛИЈА (М/Ж) - ELEKTRO-MONTER GEVGELIJA (M/F)

Elektrodistribuimi SHPKNJP është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë. Kompania është pjesë e Grupacionit EVN. 
 
КARRIERA NË ELEKTRODISTRIBUIMI 
 
Për nevojat e Qendrës Energo të Konsumatorëve nё Shtip, Grupa 1, kërkojmë: 

ELEKTRO-INXHINIER (SPECIALIST) NË SHTIP (M/F) 
 
 Detyrat në punë: 
 

 • Përpunim i kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve,
 • Planifikim dhe projektim i objekteve elektroenergjetike,
 • Kontrollë dhe mbikëqyrje në ndërtim/vënie në funksion të objekteve elektroenergjetike dhe lidhjeve të konsumatorëve,
 • Pranim, përpunim, ruajtje dhe rregullim i dokumentacionit,
 • Kontrollimin e lidhjeve dhe pikave të matjes. 

 
Kualifikimet e nevojshme 
 

 • Fakulteti elektro-teknik – Energjetikë, 
 • Njohuri dhe shfrytëzim të MS Office,   
 • Nuhuria e gjuhës angleze do të llogaritet përparësi,   
 • Aftësi për punë me afate, 
 • Leje të vozitjes,   
 • Përgjegjësi dhe përmbushje të detyrave në punë,   
 • Fleksibilitet,   
 • Punë në ekip. 

  
Nëse jeni të interesuar për karrierë në  Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër dhe letër motivimi në jobs.elektrodistribucija@evn.mk më së voni deri mё 14.02.2019. 
 
Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat Tuaja të ruhen në data bazën tonë, përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit. 
 
Elektrodistribuimi ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike. 

КЛИКНИ