ELEKTRO INXHINIER - SPECIALIST I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE

Elektrodistribucioni DOOEL është një kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është shpërndarja e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kompania është pjesë e EVN Group. 
 
KARIERË NË ELEKTRODISTRIBUCIONI  
 
Për nevojat e Njësisë së Tensionit të Lartë, Grupit të Menaxhimit të Projektit,  kërkojmë:

ELEKTRO INXHINIER - SPECIALIST I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE (M /F) 
 
Detyrat 
 

 • Realizimi i investimeve të projekteve të dhe projekteve të mirëmbajtjes - menaxhimi i ndërtimeve prej 110 kV dhe 35 kV 
 • linjat e transmetimit 110 / xx kV dhe 35 / xx kV - trafostacionet – projekt menaxhment 
 • Implementimi i projekteve sipas kërkesave të klientëve (pajisja e qelive në nënstacionet e EVN-së, pajisja e qelive bllok në nënstacione, zhvendosja dhe / ose kabllimi i rrjetit 35 kV), 
 • Zhvillimi i koncepteve, specifikimeve teknike dhe tendereve, pjesëmarrja e tenderit, kontratat kornizë 
 • Koordinimi i ekipit të teknikës primare, si dhe ekipi i mbrojtjes  në realizimin e projekteve 

 
Kualifikimet e kërkuara 
 

 • Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike - Energji   
 • Njohuri dhe përdorim i MS Office   
 • Përvoja e përshtatshme paraprake e punës do të jetë një përparësi   
 • Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze   
 • Patentë shoferi e kategorisë B   
 • Përgjegjësia, fleksibiliteti dhe puna në ekip 

 
Nëse jeni të interesuar për një karrierë në Elektrodistribucion, dërgoni një CV të shkurtër dhe letrën motivimi në  jobs.elektrodistribucija@evn.mk deri më 23.08.2019. 
 
Shënim: Nëse dëshironi që të dhënat tuaja të ruhen në bazën e të dhënave tona në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përveç CV-së dhe letrës motivuese, duhet të dërgoni edhe një deklaratë për leje për të përdorur të dhënat personale për qëllime punësimi. 
 
Elektrodistribucioni është një kompani që ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë në punësimin e të gjithë personave, pavarësisht racës, seksit, fesë, kombësisë, aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike. 

КЛИКНИ