TEKNIK PËR 5A MATJE NË GJEVGJELI (M/F)

Elektrodistribucija SHPKNJP është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Vetiut. Kompania është pjesë e Grupacionit EVN.

КARRIERË NË ELEKTRODISTRIBUCIJA

 

Për nevojat e Departamentit të matjes dhe MDM, me vend ekzekutimi në Gjevgjeli kërkojmë:

TEKNIK PËR 5A MATJE NË GJEVGJELI (M/F)

 

Përshkrimi i detyrave:

  • Formimi, mirëmbajtja, kontrolli i saktësisë , matja e energjisë elektrike (gjysëm indirekte / indirekte (5A-matje)) në stacionet matëse të transmetuara, shfrytëzues industrialë, trafostacionet, ndriçimi rrugor
  • Instalimi / zëvendësimi i elementeve matëse (njehsorë, transformator matës) për shkak të mosfunksionimit, pasaktësisë të sasive matëse, defekteve, mirëmbajtjes ose verifikimit të rregullt, azhurnim të të dhënave të pajisjeve matëse.

 

Kualifikimet e nevojshme dhe karakteristikat personale

  • Shkalla III-V e arsimimit në Elektroteknikë
  • Njohuri të shkëlqyera të MS Office
  • Patent shoferi – B kategori
  • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese

 

Nëse jeni të interesuar për karierë në Elektrodistribucija, dërgoni biografin e shkurtër (CV) tuajen dhe letër motivuese jo më vonë se 14.11.2019 në jobs.elektrodistribucija@evn.mk.

 

Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse dёshironi që tё dhёnat tuaja të ruhen në bazën e të dhënave tona, përveç CV-së tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit.

 

Elektrodistribucija ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike

КЛИКНИ