Продажба на возила во Toyota Авто Центар

Активни огласи од ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје:

Перач на возила

Главни работни задачи и обврски:

- Врши презентација, продажба и тест возење на возила и услуги од понудата на Toyota / Lexus

- Реализирање на неделни и месечни таргети

- Се обучува и се грижи за запазување на работните процедури и процеси во секторот Продажба   

- Идентификација на можности со цел зголемување на продажба

- Осигурува високо клиентско задоволство како и 100 % исполнување на мерките за заштита при работа според локалните прописи но и според напатствијата на принципалот.

- Се справува со забелешките и препораките од страна на надворешните и внатрешните клиенти и одговара на истите

- Го претставува брендот и продажниот тим на позитивен и професионален начин

Образование и искуство:

- Минимум ССС

- Искуство во работа со клиенти

- Искуство во автомобилскиот сектор се смета за предност

Вештини:

- Позитивна и енергична личност

- Креативна личност подготвена да одговори на предизвици

- Комуникациски вештини и преговарачки способности

- Пасија за креирање на услуги кои ќе создадат клиентско задоволство

- Желба за работа во динамична средина

 

Вашата професионална биографија испратете ја на:   [најави се за да го видиш е-маилот]

 

Огласот е отворен до 07/12/2021.

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

- Prezanton, shet dhe teston automjetet dhe shërbimet e ofruara nga Toyota / Lexus

- Realizimi i objektivave javore dhe mujore

- Trajnon dhe kujdeset për respektimin e procedurave dhe proceseve të punës në sektorin e Shitjes

- Identifikimi i mundësive për të rritur shitjet

- Siguron shërbim adekuat të klientit si dhe përmbushje 100% të masave për mbrojtjen në punë sipas rregulloreve vendore por edhe sipas udhëzimeve të kryesisë.

- Trajton vërejtjet dhe rekomandimet nga klientët e jashtëm dhe të brendshëm dhe u përgjigjet atyre

- Përfaqëson brendin dhe ekipin e shitjeve në mënyrë pozitive dhe profesionale

Arsimi dhe përvoja:

- Minimumi Shkolla e mesme

- Eksperience pune me kliente

- Eksperiencë ne sektorin e automobilave konsiderohet si avantazh

Aftësitë:

- Pozitiv dhe energjik

- Personi kreativ i gatshëm për t'iu përgjigjur sfidave

- Aftësi komunikuese dhe negociuese

- Pasioni për dhënien e shërbimeve në mënyrë që klienti të mbetet i kënaqur

- Dëshira për të punuar në  ambient dinamik

 

Dërgoni biografinë tuaj profesionale në: [најави се за да го видиш е-маилот]

Shpallja është aktive deri më 07.12.2021.