Финансискиот менаџер

Националната Федерација на фармери, Скопје има потреба од ангажман на финансиски менаџер за имплементација на планираните активност.

 

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏЕР​

 

Финансиски менаџер треба да:

 • Има високо образование од областа на економски науки;
 • Има знаење за финансиски менаџмент;
 • Познавање на сметководствениот и даночниот систем во земјата;
 • Одлични вештини за сметководство и финансиско планирање;
 • Одлично вештини за финансиско известување;
 • Широко познавање на економијата кое може да придонесе за подготовка и имплементација на проекти;
 • Многу добро познавање на англискиот јазик;
 • MS Windows, MS Office компјутерски вештини;

Финансискиот менаџер треба  да има искуство во:

 • Методи и техники за економска анализа;
 • Развој и имплементација на финансискиот, сметководствениот и системот на внатрешна контрола на НФФ и подобрување на процедурите за постојните системи;
 • Методи и техники за финансиско планирање и буџетирање;
 • Управување со финансиски ризици;
 • Методи и техники за проценка на финансиската активност;
 • Организирање обуки за вработените за сметководство / административно и финансиско управување;

Финансискиот менаџер мора да биде способен да:

 • Ги следи анти-корупциските и антидискриминаторските принципи
 • Работа во атмосфера на родова еднаквост
 • Работа под притисок и краток рок
 • Работа во тим

Обврките на финансискиот менаџер опфаќаат: 

 • Подготовка на исплататите поврзани со пректи и главната сметка во согласност со Финансискиот и административниот водич за организации финансирани од We Effect и целосните процедури и правилници на НФФ:
 • Собирање и евиденција на комплетната финансиска документација;
 • Евиденција на трошоци по буџетски ставки;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Материјално и книговодствено работење;
 • Подготовка на пресметки, буџети и поддршка во процес на јавни набавки;
 • Предвидување на проблеми и ризици во спроведувањето на проектите;
 • Следење на македонското сметководство и меѓународните сметководствени стандарди;
 • Организација и поддршка во спроведување на ревизии;

Сите заинтересирани кандидати треба да пратат CV (биографија) на e-mail: nff@nff.org.mk  и biljana.petrovska@nff.org,mk најдоцна до 20.05.2019 година.

КЛИКНИ