Административен асистент

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
(Административен асистент)

 

Job description:
(Опис на работно место)

 

 • Payment-monitoring and managing payments
 • (следење на плаќањата и управување со плаќањата)

 

 • Transaction of pre-accounting jobs (invoicing, issuing outgoing invoices)
 • Трансакција на работни места пред сметководство (фактурирање, издавање на појдовни фактури)

 

 • Organization of jobs/schedules
 • (Организација на работни места / распореди)

 

 • Archiving documents
 • (Документи за архивирање)

 

 • Contact between internal and external clients
 • ​(Контакт помеѓу внатрешните и надворешните клиенти) 

 

 • Correspondence, monitoring and writing internal and external mails
 • (Преписка, следење и пишување внатрешни и надворешни пораки)

 

Necessary qualifications:
(Неопходни квалификации):

 • University or college degree
 • (Универзитетски или колеџ степен)

 

 • Preferably pre-accountancy knowledge
 • (По можност знаење пред сметководство)

 

 • Minimum two years working experience
 • (Најмалку двегодишно работно искуство) 

 

 • Good English knowledge
 • (Добро познавање на англиски јазик)

 

 • Full time job
 • (Полно работно време)

 

 • Good communication and organizational skills
 • (Добри комуникациски и организациски вештини) 

 

 • MS Excel Knowledge
 • (MS Excel знаење)

 

 • Self-responsible
 • (Самоодговорно)
КЛИКНИ