ЗАВАРУВАЧИ

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, за своите потреби објавува оглас за вработување на:

 

ЗАВАРУВАЧИ (2 извршители)

 

Опис на работни задачи:

 • Работење по упатства од работен налог, конструктивно - техничка документација и упатства на непосредниот раководител
 • Ракување со средство за работа - апарат за заварување по REL; MIG-MAG - постапка или апарат за Аргонско заварување, следејќи и строго придржувајќи се на упатствата за работа со односниот апарат и безбедносниот сертификат за истиот
 • Во процесот на работа посебно обрнува внимание на параметрите за работа-струја А; напон K; соодветниот додатен материјал и заштитната околина(CO2, Ar, Feromix)
 • Изработува - заварува заварени конструкции по спецификација – цртеж
 • Заварените делови, склопови и конструкции ги контролира од аспект на коректен вид и евидентно ги предава на непосредниот раководител
 • Врши редовно одржување на машините и опремата (чистење и подмачкување)

 

Потребни квалификации:

 • Работно искуство

 

Што нудиме:

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на трудот во РМ
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад.

 

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија.

КЛИКНИ