МЕНАЏЕР ЗА ЛОГИСТИКА-ТЕХНОЛОГ

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, има потреба од на работник на неопределено време на работна позиција МЕНАЏЕР ЗА ЛОГИСТИКА-ТЕХНОЛОГ

Потребни квалификации:

 • Универзитетска диплома од техничките науки (машински, електро или техничко-технолошки факултет)
 • Високо ниво на компјутерски вештини
 • Високо ниво на комуникациски и организациски способности

Функции и задолженија:

 • Раководи со тимот вработени вклучени во логистичките процеси
 • Го менаџира магацинското работење – просторно планирање, складирање, влезови и излези, документација, подредување и одбележување и сл.
 • Ги организира тековите на материјали и информации
 • Врши анализа и пресметки на потребни материјали согласно производниот план
 • Го контролира документирањето на движењето во ЕРП системот и изготвува извештаи за статус на материјали, полипроизводи и производи во сите фази во ланецот на снабдување
 • Го организира интерниот транспорт и менаџира со возниот парк
 • Припрема на документи за тековно  работење
 • Комуникација со клиенти, комуникација со институции и компании
 • Избор на материјал, начин на изработка, развој на производство
 • Изготвува рецептури за производи-материјално планирање
 • Изготвува годишни и периодични извештаи за работата на одделението

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија

КЛИКНИ