ОПШТ ОПЕРАТОР

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, има потреба од следната работна позиција ОПШТ ОПЕРАТОР

Потребни квалификации:

Основно образование/Средно образование

Функции и задолженија:

  • Товарање и растоварање на стоки што се внесуваат и се издаваат од магацинот
  • По упатството на магационерот ја пренесува и средува стоката во магацините
  • По потреба врши товарање и растоварање на производи, артикли, инвентар и опрема
  • Работи на одржување на хигиената во магацинските простории
  • Собирање на отпад
  • Општи машински работи
  • Врши редовно одржување на машината и опремата (чистење и подмачкување)
  • Врши подредување, пакување и обележување на изработените парчиња

Работниот однос се склучува на определено работно време со можност за продолжување

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија

КЛИКНИ