FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

Текстилна компанија

Фирмата Текспорт - ДООЕЛ - Скопје, има потреба од работници со и без работно искуство, со следните работни места:

- Meѓуфазна контрола                                       2 работници

-завршна контрола                                            4  работници

-технолози  (текстилни инжинери)                   4  работници

-бригадир (одговорен на оддел за шиење)      2 работници

-референт за увоз - извоз                                  2 работници  (за апликантите на увоз-извоз, потребно е владеење на Англиски јазик, говорење и пишување, а предност ќе имаат апликанти што го владеат и Германскиот јазик)

телефони за контакт 022779-635  022779-629  Лице за контакт Соња Станковска

 

КЛИКНИ