РЕФЕРЕНТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО И МАГАЦИНСКО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Одговорности и работни задачи:

 • Одговорен/a е за примање на стоката во магацинот
 • Одговорен/a е за преземање, сместување, чување и евидентирање на стоката во магацинот
 • Одговорен/a е за постојан надзор и контрола на стоката
 • Одговорен/a е за состојбата на стоките и презема мерки за нивна заштита и безбедно чување во зависност од видот на стоката
 • Одговорен/a е за подготовка на стоката во магацинот за испорака и проверка на истата
 • Одговорен/a е за издавање на стоката од магацинот
 • Jа изработува неопходната документација за магацинско работење;
 • Одговорен/a е за помош при исполнување на дневните работни обврски на другите вработени во неговиот сектор
 • Одговорен/a е за учествување во комисија за попис на стоката во магацин на неделно ниво
 • Одговорен/a е за следење и применување на законските и подзаконските прописи, како и прописите на Друштвото од областа на магацинското и царинското работење
 • Одговорен/a е за вршење и на други сродни работи по налог на директен претпоставен и управител на Друштвото

Потребни квалификации:

 • Завршено минимум ССС образование  
 • Задолжително претходно работно искуство од најмалку 1 година на иста или слична позиција во магацин
 • Возачка дозвола Б категорија 

Профил на кандидатот:

 • Одлични способности за организација и планирање на работата
 • Независен во работата, способен за работа под временски притисок, истовремено фокусирање на повеќе активности и правилно одредување на приоритетноста на работните задачи
 • Аналитичен, способен за ефикасно решавање на проблемите, и ориентиран кон резултати
 • Високо-изразени социјални вештини, и способност за активно градење и одржување на професионални односи
 • Работната позиција е за во Битола
 • Вашето CV  да го испратите на e-маил hr@evrotip.mk  
КЛИКНИ