Дипломиран Електро Инженер - насока Енергетика

Активни огласи од Македонски Институт за Квалитет:

Дипломиран машински инженер

Оглас за вработување во МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ Скопје

1. Дипломиран електро инженер-насока енергетика

  • Дипломиран инженер по електротехника - насока енергетика со најмалку три години континуирано работно искуство на работи поврзани со изведба, испитување или управување со електроенергетски постројки,трансформаторски станици, моторни погони, ниско напонски инсталации, постројки за електроенергетски мерења и испитувања и сл.
  • Избраниот кандидат ќе учествува во вршење на технички прегледи и периодични испитувања на електроенергетска опрема, електрични производи и уреди,ниско напонски елетрични инсталации.
  • Работата се извршува од 08:00 до 16:00 часот.
  • Конкурентски предности за  работната позиција:
  • Тимска работа и кооперативност
  • Познавање на Microsoft Officе, CAD софтвер и познавање на останати апликации.

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1.    Биографија (CV)

2.    Доказ за завршено образование

  • Огласот трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето.
  • Кандидатите  треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.
  • Вработувањето е со полно работно време (40 часа неделно), на неопределено време.

 Аплицирањето се врши со испраќање на потребните документи на следната е-маил адреса  [најави се за да го видиш е-маилот]   ,

со назнака “ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – Позиција за која се конкурира “

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.

Краен рок за пријавување:30.11.2021