Асистент Менаџер за меѓународен транспорт и логистика/Ndihmës Menaxher për Transport dhe Logjistikë

 

Приватната компанија А.Д Даути-Транспортшпед- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Наслов на работно место:

 

Асистент Менаџер за меѓународен транспорт и логистика  (1)

 

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Со завршено високо образование .
  2. Со или без работно искуство.
  3. Познавање на Македонски и Албански јазик за службена комуникација.
  4. Познавање на англиски јазик или италијански се смета за предност при селектирање.
  5. Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет.
  6. Возачка Дозвола Б-категорија

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа на адреса: ул. 1723 бр. 20, Сарај/ Скопје или на е-маил адресата: isni@dauti-transhped.com.mk

 

Потребна документација:

- копија од дипломата за завршено  образование, 

- копија од лична карта

 

Конаткт тел:  071 395 680

 

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (08.01.2021-15.01.2021)

 

 

Ndërmarrja private AD Dauti-Transportsped-Shkup shpall konkurs për pozicionin e mëposhtëm:

 

Titulli i punës:

Ndihmës Menaxher për Transport dhe Logjistikë Ndërkombëtare (1)

 

Parakushtet për punën e dhënë:

1. Me arsimin e lartë të përfunduar.

2. Me ose pa përvojë pune.

3.Njohja e gjuhës Maqedone dhe Shqipe për komunikim zyrtar.

4. Njohja e anglishtes ose italishtes konsiderohet si përparsi gjatë selektimit.

5. Njohuri për aplikimet e MS Office dhe përdorimin e Internetit.

6. Patent shoferi kategorija B.

 

Të gjitha aplikimet së bashku me CV-në tuaj të paraqiten në ambientet e kompanisë sonë me vendndodhje në adresën: Rruga 1723 nr. 20, Saraj / Shkup ose në adresën e e-mail: [email protected]

 

Dokumentacioni i duhur:

- kopjen e diplomës për arsimin e mbaruar,

- kopje e kartës së identitetit

 

Telefon kontakti: 071 395 680

Konkursi është i hapur 7 ditë nga shpallja e tij (08.01.2021-15.01.2021)