Помошник ревизор, без работно искуство

Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, објавува оглас за работно место: помошник ревизор без работно искуство за канцеларија во Скопје:

Опис на работно место:

Вработениот на ова работно место ги има следниве работни одговорности:

 • Помага во вршење на активностите на ревизијата;
 • Имплементација на политиките, упатствата и процедурите за спроведување на ревизија;
 • Ги следи и почитува прописите и работните постапки;
 • Врши и други работи поврзани со спроведувањето на ревизијата.                            

Критериуми за работно место:

 • Високо образование – Економски факултет;
 • Добро познавање на MS Office, посебно на MS Excel;
 • Владеење на странски јазик – англиски;
 • Добри аналитички способности, уредност, одговорност;
 • Умешност да се работи со голем обем на информации;
 • Работа во куси временски рокови;
 • Исполнителност;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;

Вашата професионална биографија, како и копија од уверение и/или диплома за завршено високо образование можете да ги доставите на следната e-mail адреса: hr@rsmmk.mk со задолжителна назнака „за работно место: помошник ревизор за канцеларија во Скопје

Прием на апликации до: 26.05.2017

КЛИКНИ