Технички советник / технолог презентер за пекарство

 • Објавен пред 12 месеци
 • Пуратос Македонија
 • Активен до 12.08.2017
 • Позиција: Нутриционист/прехрамбена индустрија
 • Локација: Скопје

English version follows under Macedonian version.

ПУРАТОС МАКЕДОНИЈА за своето ново претставништво во Скопје има потреба од

                   ТЕХНИЧКИ СОВЕТНИК / ТЕХНОЛОГ ПРЕЗЕНТЕР ЗА ПЕКАРСТВО

ПРЕГЛЕД

 • Наслов на работа: Технички советник/Технолог презентер за пекарство
 • Оддел: Пуратос Македонија
 • Директен претпоставен: Раководител на технички советници или главен менаџер
 • Локација: Скопје, Македонија
 • Услови: компетитивна плата во зависност од искуството и презентациските способности, бонус шема во зависност од успех при презентациите и продажбите, дополнување на лични знаења преку константни обуки, семинари и презентации во странство, канцеларии во центар на Скопје, возило на располагање

МИСИЈА

 • Презентирање на квалитетот и предностите на производите на групацијата Puratos пред клиентите.
 • Креирање на рецепти и концепти за клиентите заедно со колегите задолжени за маркетинг и продажба при групацијата Puratos.
 • Промовирање ги производите според стратегијата на групацијата Puratos.
 • Придонес во развој на производи заедно со одделот Истражување и Развој (R&D) при групацијата Puratos.

КЛУЧНИ ЗАДАЧИ

 • Да ги познавате специфичностите на пекарството воопшто и производите на групацијата Puratos кои се наменети за пекарство
 • Да ги демонстрирате својствата и особините на производите на групацијата Puratos се со цел да се создаде блиски партнерски однос со клиентите и позитивно да влијаете на нивните нарачки за купување.
 • Да учествувате на трговски изложби и презентации
 • Да давате технички совети во процесот на развој на производи и позиционирање на самиот производ, заедно со одделенијата за R&D и за маркетинг.
 • Да давате придонес во процесот на градење на корпоративниот имиџ, следејќи ги трендовите и следствено нивно спроведување (слики, флаери, пакувања, видео).
 • Да ги обучувате вашите колеги, клиенти и трговци со специфични знаење за производите на Puratos.

ПРОФИЛ НА ТЕХНОЛОГОТ

 • Високо ниво на професионални вештини (со добро теориско и практично знаење и во традиционалните методи и во најновите трендови во пекарство, добар во самостојно организирање на работата и да дава јасни објаснувања).
 • Силни уметнички способности
 • Силни комуникациски вештини (да биде добар комуникатор и добар говорник).
 • Добра личност и со добро однесување: отвореност кон нови работи, искрен, социјален, со почит кон соговорникот, флексибилен, тимски играч.
 • Независен во работата со комерцијален пристап (со цел да ја прилагоди неговата/нејзината програма за потребите на клиентите).

Ако ова звучи интересно и верувате дека со вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим во изградба, тогаш ве молиме да ни го испратите вашето CV на: puratosmk@gmail.com или да не контактирате на 077/941-641.

ENGLISH VERSION

PURATOS MACEDONIA for its new office in Skopje needs

         TECHNICAL ADVISOR / TECHNOLOGIST PRESENTER FOR BAKERY

OVERVIEW

 • Job title: Technical Advisor/Technologist presenter for Bakery
 • Department: Puratos Macedonia
 • Job title Direct Superior: Head Technical Advisors or Branch Manager
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Terms: competitive salary depending on experience and presentation skills, bonus scheme depending on success in presentations and sales, improvement of personal knowledge through constant training, seminars and presentations abroad, offices in downtown Skopje, vehicle available

MISSION

 • Demonstrate the quality and advantages of the Puratos product towards the customers.
 • Create recipes and concepts for the customers with the Marketing and the Sales departments.
 • Promote the products according to the Puratos Group strategy.
 • Contribute together with the R&D department to product development.

KEY TASKS

 • Know the specificities of Bakery in general and products of the Puratos group that are intended for Bakeries
 • Demonstre the qualities of the Puratos products in order to create close relationship with the customers and positively influence their purchase orders.
 • Participate to trade exhibitions.
 • Give technical advice in product development process and range positioning, together with the R&D and the Marketing departments.
 • Contribute to the corporate image building process by following trends and implementing them (pictures, leaflets, packaging, video).
 • Train colleagues, customers and salesmen in Puratos product knowledge.

COMPETENCIES / PROFILE

 • High level of professional skills (with a good theoretical and practical knowledge in both traditional methods and latest trends in Bakery; work in a well organised way and give clear explanations).
 • Strong artistic capabilities
 • Strong communication skills (be a good communicator and a good speaker).
 • Good personality and attitude: open-minded, honest, social, respect, flexible, team player.
 • Independent with a commercial approach (in order to tailor make his/her program to the needs of the customers).

If this sounds interesting and you believe that with your experience and personal attitude you can add great value to our new team then please send us your CV to: puratosmk@gmail.com or contact us at 077 / 941-641.

КЛИКНИ