SISTEM ADMINISTRATOR (M/F)

Elektrodistribucioni DOOEL është kompani, aktiviteti kryesor i së cilës është shpërndarja e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut.Kompania është pjesë e Grupit EVN.

KARRIERA NË ELECTRODISTRIBUCION

 

Për Departamentin e Teknologjive të Informacionit dhe Telekomunikacionit kërkohet:

SISTEM ADMINISTRATOR (M/F)

 

Detyrat e punës:

 • Përvojë me shërbimet e domain-it aktivë, polisat në grupe, mbështetës i skedarëve dhe shërbimet e printimit, RADIUS, DNS и DHCP, Domain controller replication apo fushës kontrolluese dhe menaxhim e njësive organizative.
 • Administrimi dhe mirëmbajtja e sistemeve SAN, NAS.
 • Njohja e MS power shell dhe VBScript.
 • Përvojë solide dhe monitorimit të sistemit, paralajmërimit dhe analitikës
 • Përvojë solide të Microsoft System Center Configuration Manager, PC Image capturing and deployment, zvillim të softver paketit përmes SCCM, menaxhimin mujor të PC patch të Windows critical and security updates.
 • Monitorimi dhe rregullimi i sistemit për arritjen e niveleve optimale të performancës.
 • Përvojë me Windows mbështetjes teknike të desktop, me njohuri për sigurinë e skedarëve dhe dosjeve, sigurinë lokale / domain dhe sistemet operative të problemeve.
 • Përvojë të Unix, Linux OS.
 • Përvojë me mjedise virtuale - Hyper-V, VMware, konvertimi i serverit P2V dhe sistemet e ruajtjes së të dhënave.
 • Njohuri themelor të IP dhe teknologjive të transportit, MSSQL dhe Oracle DBs.

 

Kompetencat e kërkuara:

 • Edukimi i lartë: Fakultetet teknike.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze.
 • Përvoja e mëparshme e punës së paku 5 vjet.
 • Shkathtësi komunikim dhe aftësi analitike.
 • Konfidencialiteti, përbushje ,iniciativë, aftësi për punë ekipore.

 

Nëse jeni të interesuar për karrierë në Elektrodistribucioni, në jobs.elektrodistribucija@evn.mk dërgoni një biografi të shkurtër dhe letër motivimi.

 

Shënim: Nëse dëshironi që të dhënat tuaja të ruhen në bazën tonë të të dhënave, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përveç biografisë dhe letrës së motivimit, duhet gjithashtu të dërgoni një deklaratë për lejen e përdorimit të të dhënave personale për nevojat e punësimit.

 

Elektrodistibucioni është kompani që ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë në punësimin të gjithë personave pa marrë parasysh racën, gjininë, fenë, kombësinë, llojin e aftësisë së kufizuar ose përkatësinë politike.

КЛИКНИ