Дистрибутер

За компанијата: Везе Шари како еден од најголемите производители на свежи конзумни јајца во Македонија своите почетоци ги има од 2000 година, во село Требош, Тетово, како заедничка германско-македонска инвестиција со... повеќе за компанијата »

Оглас за вработување

ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино, има потреба од ВОЗАЧ-ДИСТРИБУТЕР.

Од кандидатот се бара:

 • Да се придржува кон барањата и пропишаните правила на компанијата,
 • Да се придржува до мерките за безбедност и заштита при работа,
 • Да учествува и да придонесува во развојот на компанијата преку давање на сугестии и идеи за унапредување на работните процеси,
 • Да биде активен во комуникација и соработка со останатите сектори.

Работните задачи и одговорности на кандидатот се:

 • Подготовка на потребната документација;
 • Да води евиденција на рокови и цени на производите;
 • Да врши попис на производите кои треба да ги дистрибуира;
 • Да се грижи и одржува редовна хигиена на возилото;
 • Да поседува документација за примо-предавање на производите;
 • Навремено да ги доставува фактурите до Секторот на Комерција;
 • Да биде одговорна и организирана личност со високо развиена свест за лојалност и чесност

Заинтересираните кандидати можат да ги испратат своите биографии на емаилот   [најави се за да го видиш е-маилот] или на sahra@vezesharri.com.mk 

Контакт бр. : +389 76 361 425
 

Konkurs për punë
 

SHBPT VEZË SHARRI Arben Abdurahmani dhe të tjerë DOO eksport-import, f.Trebosh, Zhelinë, ka nevojë për Shofer- Distributer.

Nga kandidati kërkohet:

 • Të ju përmbahet kërkesave dhe regullave të shkruara të kompanisë,
 • Të ju përmbahet masave për mbrojtje dhe siguri në punë,
 • Të marrë pjesë dhe të kontribojë në zhvllimin e kompnaisë duke dhënë ideja dhe sugjestione për përparim të procesit të punës,
 • Të jetë aktiv në komunikim dhe bashkëpunim me sektoret e tjera.

Punët dhe pergjegjësitë e kandidatit janë:

 • Përgaditja, të dokumentacionit të duhur,
 • Të mbaj evidencë të afateve dhe çmimeve të peodukteve,
 • Të kryej regjistrim(evidentim) të prodhimeve të cilat duhet ti distribuoj.
 • Të mbaj higjien të rregullt të mjetit vozitës,
 • Të ketë dokumentacionin e duhur për pranim-dorëzimin e produkteve,
 • Në kohë ti dorëzoj faturat tek Sektori për Komercialistë,
 • Të jetë përgjegjës dhe person I organizuar me nivel të lartë të lojalitetit dhe ndershmërisë.

Kandidatët e interesuar mundë ti dërgojn biografitë e tyre në emailin [најави се за да го видиш е-маилот] ose ne  [најави се за да го видиш е-маилот]

Numri i kontaktit: +389 76 361 425

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »