Одговорен за термичка обработка на донер и пакување.

За компанијата: Везе Шари како еден од најголемите производители на свежи конзумни јајца во Македонија своите почетоци ги има од 2000 година, во село Требош, Тетово, како заедничка германско-македонска инвестиција со... повеќе за компанијата »

Оглас за вработување

ДПТ ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импoрт, с. Требош,  Желино, има потреба од Одговорен за термичка обработка на донер и пакување.

Работното место е за објектот за производство на преработки и производи од месо која се наоѓа во с. Требош,  Желино.

Кандидатот може да е со или без работно искуство.

Работните задачи и одговорности на кандидатот се:

 • Работи на печење на донер/гиро;
 • Водење грижа за исправност на опремата;
 • Одржување лична хигиена и хигиена во производство;
 • Мерење на готов производ во примарна амбалажа;
 • Пакување на готов производ во примарна амбалажа;
 • Маркирање и пакување на готов производ во секундарна амбалажа;
 • Вршење евиденција и испорака на готов производ до магацин.

Работата во одделот за термичка обработка генерално ќе се извршува во I смена а по потреба и во II смена.

Заинтересираните кандидати можат да ги испратат своите биографии на емаилот  sahra@vezesharri.com.mk 

 

Konkurs për punë

SHPT LECKER DOOEL eksport-import, f. Trebosh,  Zhelinë, ka nevojë për  Përgjegjës për përpunim termik të donerit dhe paketimit.

Vendi I punës është në objektet e prodhimit dhe përpunimit të produkteve të mishit e cila gjendet ne f. Trebosh,  Zhelinë.

Kandidati mund të jet me ose pa përvojë pune.

Punët dhe pergjegjësitë e kandidatit janë:

 • Punë në pjekje të donerit vicit/pulës,
 • Mirëmbajtje të regullt të mjeteve të punës,
 • Mirëmbajtje të higjienës personale dhe higjienës së prodhimit,
 • Matje të produktit të gatshëm në ambalazhimin primar,
 • Paketim të produkteve të gatshme në ambalazhimin primar,
 • Etiketim dhe paketim të prodhimeve të gatshme në ambalazhimin sekondar,
 • Mbajtje e evidentmit dhe dërgesa e prodhimeve të gatshme në magacin.

Puna në sektorin e përgaditjes së mishit do të kryhet në ndrimin e I, ndërsa sipas nevojës edhe ndrimi i II.

Kandidatët e interesuar mundë ti dërgojn biografitë e tyre në emailin [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »