Правник

 • Објавен пред 2 недели
 • Уника АД Скопје
 • Активен до 20.10.2020
 • Позиција: Правник
 • Локација: Скопје

Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје има потреба од правник - овластено лице за спречување перење пари и финансирање на тероризам .

ОСНОВНИ ОДГОВОРНОСТИ

 • спроведувањето на мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно со наведениот закон,
 • воспоставување директна комуникација со органите на управување на субјектот
 • пријавување на сомнителни трансакции до УФР и УО на Друштвото
 • пријавување на сите договори за осигурување до УФР со вредност над 15.000 евра
 • спроведување на програмата за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам
 • изготвување на редовни извештаи од областа за спречување на перење пари и финансирање тероризам

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • неосуденост за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, кривични дела против јавниот ред и кривични дела против човечноста и меѓународното право и други
 • високо образование од правните науки
 • одлично познавање на англиски јазик
 • организациски вештини и тимска работа

 

Сите заинтересирани кандидати да го испратат своето CV на uniqalifeinfo@uniqa.mk најдоцна до 15.10.2020 година.

Со испраќање на Вашето CV сметаме дека сте согласни да ги чуваме и обработуваме Вашите лични  податоци согласно нашите идни потреби во согласност соодредбите на Законот за лични податоци.

Апликациите на кандидатите кои не ги исполнуваат барањата нема да бидат разгледувани.

 


 

 

КЛИКНИ