Кординатор на товарен патен транспорт со посредување

За компанијата: ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД нуди широк спектар на услуги од областа на транспорт и царинско застапување. Нашата визија и цел е да создадеме ефективна врска меѓу Вас и Вашите клиенти, да го разбереме вашиот... повеќе за компанијата »

Приватната компанија А.Д Даути-Транспортшпед- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I.Кординатор на товарен патен транспорт со посредување  (1)

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Со завршено високо образование .
  2. Со или без работно искуство.
  3. Познавање на Англиски, Македонски и Албански јазик за службена комуникација.
  4. Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет.
  5. Возачка Дозвола Б-категорија.

Работни задачи и обврски:

  • Организирање на безбеден и ефикасен транспорт на стока  доверен од коминтент.
  • Разгледување на барање за транспорт на стока давања понуда, иготвува и разгледува налози за транспорт навремено квалитетно и други задачи од далекокругот на оделението.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр. 20 или на е-маил адресата: isni@dauti-transhped.com.mk

Потребна документација:

- копија од дипломата за завршено  образование, 

- копија од лична карта

Конаткт тел:  071 395 680

Конкурсот е отворен 7 дена од неговото објавување (07.10.2021-.14.10.2021).

 

Ndërmarrja private AD Dauti-Transportsped-Shkup shpall konkurs për pozicionin e mëposhtëm:

Titulli i punës:

I. Koordinator i transportit rrugor të mallrave me ndërmjetësim (1)

Parakushtet për punën e dhënë:

1. Me arsimin e lartë të përfunduar.

2. Me ose pa përvojë pune.

3.Njohja e gjuhës Angleze, Maqedone dhe Shqipe për komunikim zyrtar.

5. Njohuri për aplikimet e MS Office dhe përdorimin e Internetit.

6. Patent shoferi kategorija B.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Organizimi i transportit të sigurt dhe efikas të mallrave të besuara nga klienti.
  • Shqyrtimi i kërkesës për transportin e mallrave, dhënia e ofertave, përgatitja dhe rishikimi i porosive për transport në kohën e duhur me cilësi dhe detyra të tjera nga rrethi i departamentit.

Të gjitha aplikimet së bashku me CV-në tuaj të paraqiten në ambientet e kompanisë sonë me vendndodhje në Saraj, adresa: Rruga 1723 nr. 20 ose në adresën e e-mail: [најави се за да го видиш е-маилот]

Dokumentacioni i kërkuar:

- kopjen e diplomës për arsimin e mbaruar,

- kopje e kartës së identitetit

Telefon kontakti: 071 395 680

Konkursi është i hapur 7 ditë nga shpallja e tij (07.10.2021-14.10.2021).