Промовирани огласи »

Цените на сите производи од KARIERA.mk се во денари. Секој купувач најпрвин мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.

Купувањето може да се оствари со следните платежни картички: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) а наплатата се извршува преку нашиот партнер НЛБ Тутунска Банка.

Активирањето на услугата која ја имате платено ќе биде остварена најкасно за еден работен ден.

Уплатените средства не се враќаат, но може да се пренаменат за друг оглас во иднина доколку навремено реагирате во наредните 30 минути на [email protected] или на телефон 077 888 722.

Промовирани огласи »

Назив: ДТУ КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје

ЕМБС: 7170661

Дејност: Останато отстапување на човечки ресурси 

УЈП линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje_pravni_lica/prikazi?edb=4080016562597

ЕДБ: 4080016562597

Ж. с-ка: 210-0717066101-65

Депонент: НЛБ Банка Скопје

E-маил: [email protected]

Адреса: Крсте Мисирков 7, Лам Ц/2/14, ТЦ Мавровка, Скопје

Телефони: 077 888 722

Лого и графики: (download)

Промовирани огласи »

Промовирани огласи »

Просечен број на импресии дневно: 20.000.

- 5 ПР текстови, 1 видео интервју и 2 текстуални интервјуа – 12000 ден. / 200 EUR
- 5 ПР текстови – 8000 ден. / 130 EUR

(објавени на веб сајтот, промовирани на социјалните медиуми, испратени во newsletter до корисниците и фирмите)

* за нарачки над 300 EUR ќе биде одобрен дополнителен попуст

Повеќе