МЕНАЏЕР ЗА ПРАВНИ ПРАШАЊА

Врз основа на Oдлука на одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ”ОХРИД,  донесена на седница одржана на ден 24.09.2019 година, се распишува оглас за следното работно место:

 

МЕНАЏЕР ЗА ПРАВНИ ПРАШАЊА

Профил на кандидатот:

 • Образование – ВСС - Правен факултет, со завршен правосуден испит
 • Претходно искуство во областа најмалку 5 години
 • Одлично познавање на Microsoft Office (Excell, Word, Power Point)
 • Одлично познавање на англиски јазик

Клучни одговорности:

 • Изготвување на одлуки од Генерален Директор, изјави до банки, полномошна, известувања и барања до надлежни институтции
 • Следење на рокови за доставување на извештаи до надлежни институции
 • Следење на законска регулатива и известување на соодветните сектори на кои се однесуваат конкретните регулативи
 • Застапување на Суд
 • Вадење на потврди, информации, имотни листови, решенија од надлежни органи и институции
 • Доставување на потребна документација до надлежните инспекциски органи, ревизорски куќи, банки
 • Составување на договори, анекси на договори и спогодби
 • Изработува одлуки, решенија и акти за остварување на права, обврски и одговорности на вработените
 • Архивски работење со водење и средување на документација

Времетраењето на огласот до 25.10.2019, во тој период кандидатите своето резиме (CV) можат да го пратат на kariera@m6.mk или на адреса ул. ”Партизанска” бр. 8, Охрид.

КЛИКНИ