Промовирани огласи »

КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје е посветена на заштита на приватноста и интегритетот на личните податоци со кои доаѓа во контакт во текот на своето работење. Во овој документ за применета политика за приватност (privacy policy) се назначени видовите лични податоци кои ги примаме и собираме при користење на веб-сајтот KARIERA.mk, како и некои од чекорите кои ги преземаме за нивна заштита.

Политика на приватност и заштита на личните податоци

Оваа Политика на приватност дава информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата веб страница https://kariera.mk (во понатамошниот текст KARIERA.mk или Портал) и/или користите некоја од нашите услуги преку истата.  

Контролор на збирки на лични податоци
 
Контролор/обработувач на личните податоци е ДТУ КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје со седиште на бул. Крсте Мисирков 7, Лам Ц/2/14, ТЦ Мавровка, Скопје, со ЕМБС 7170661 (во понатамошниот текст “Друштвото”).
 
Личните податоци ги обработуваме во согласност со одредбите од важечкиот Закон за заштита на лични податоци и подзаконските акти.

Чии податоци се собираат?

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

- На посетители на KARIERA.mk. Порталот употребува колачиња (cookies), а повеќе информации можете да најдете во нашата Политика за користење на колачиња;

- На Физички лица кои креирале корисничка сметка и се регистрирале на KARIERA.mk со цел и за потребите на барање, наоѓање и информирање за слободните работни места, објавување на огласи во одредени категории (возила, недвижности и сл.);

- На Коомпании кои креирале корисничка сметка и се регистрирале на KARIERA.mk со цел да ги користат услугите на Порталот и да објавуваат огласи;

- На Работобаратели (физички лица) кои ја користат услугата - Брза апликација на оглас.

Како ги собираме личните податоци ?
 
Личните податоци ги собираме преку различни начини, вклучувајќи:

- Податоци кои Корисникот ги внесува при регистрација на Порталот;

- Податоци кои Корисникот ги внесува при пополнување на својот кориснички профил;

- Податоци кои Корисникот ги открива и наведува при комуникација преку нашата служба за корисници, преку објавените е-mail адреси и телефонски броеви или преку пошта;

- Податоци за Корисникот при користење на Порталот, вклучувајќи ги и оние кои доброволно ги остава при формите за аплицирање на огласи и пополнување анкети на Порталот;

Вашите податоци ги обработуваме за  конкретни, јасни и легитимни цели, во обем потребен за остварување на целите на обработката и нема да ги обработуваме Вашите лични податоци на начин што е спротивен со тие цели.

Категории на податоци кои се обработуваат

- Лични податоци за Физички лица/Работобаратели на Порталот, кои е неопходно да се внесат при регистрација и отворање на корисничка сметка, за целите на користење на услугите на Порталот - KARIERA.mk (е-маил адреса, име, презиме, телефон). Секој Корисник може дополнително и самостојно по своја волја да внесува податоци во својот Профил/KARIERA CV кои се однесуваат на негови дополнителни податоци како слика, профили до социјални медиуми, пол, дата на раѓање, прикачено CV, интереси за позиции за кои бара работа, дополнителни контакт податоци, неговото образование, работно искуство, познавање на јазици и други вештини за да ги користи за генерирање на KARIERA CV и/или за пријава на огласи од Работодавачите. Напоменуваме дека Друштвото нема пристап до податоците наведени во Корисничкиот Профил;

- Лични податоци за Корисници кои не се регистрирани на Порталот, кои е неопходно да се внесат при најава на Порталот - KARIERA.mk за целите на користење на услугата – Брза Апликација на оглас (име, презиме, е-маил адреса, контакт телефон, LinkedIn профил). Секој Корисник може дополнително и самостојно по своја волја да прикачи CV за брза апликација на огласи од Работодавачите;
 
- Податоци за Компании/Работодавачи кои е неопходно да се внесат при регистрација и отворање на корисничка сметка, за целите на користење на услугите на Порталот - KARIERA.mk (е-маил адреса, име/назив, ЕМБС, телефон, лице за контакт, адреса, индустрија);
 
- Податоци кои ги собираме при комуникација со Корисниците кои не контактирале за техничка или административна поддршка или соработка преку преку нашата служба за корисници;

- Податоци за известувања по електронски пат (кои не се директен маркетинг);

- Податоци за маркетинг и промоции, доколку сте дале согласност за обработка (е-пошта и/или контакт телефон);

- Податоци (е-маил) внесени преку Контакт страната.

Кои податоци се евидентираат при посета

За време на посета на нашите интернет страни, платформата за секој корисник врши запис/лог со следни информации:

  • Времето на посетата
  • Страната која се посетува и подопциите при тоа
  • Страната од која е препратена посетата и во некои случаи клучните зборови кои се користени при истотото препраќање
  • Оперативниот систем кој се користи и нагодувањето за екранска резолуција
  • Видот на пребарувачот и неговата верзија
  • Јазикот кој се користи на пребарувачот
  • Интернет (IP) адресата од која се пристапува
  • Типот на уред од кој се пристапува

Сите записи (логови) се чуваат заради проучување на сигурносен или кориснички проблем.

Врски со трети веб страници и сервиси

Содржините кои Порталот KARIERA.mk ги објавува може да содржат врски (линкови) до веб страници и сервиси на трети лица на кои не се однесува оваа Политика за приватност. Ние не сме одговорни за практиките на овие трети веб страни и сервиси и Ве советуваме да се запознаете со содржината на нивните Политики за приватност.

Основ за обработка на личните податоци

Во согласност со важечкото законодавство за заштита на личните податоци, Вашите лични податоци може да бидат обработени ако:
- сте ни дале согласност за обработката (член 10 став 1 алинеја 1 од Законот за заштита на личните податоци), која имате право да ја повлечете во било кое време; или
- обработката е неопходна за извршување на договор (член 10 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на личните податоци) во кој Вие сте договорна страна или за да се преземат активности на Ваше барање пред Ваше пристапување кон договорот; или
- обработката е неопходна за целите на наш легитимен интерес (член 10 став 1 став 6 од Законот за заштита на личните податоци), без да се наруши вашето право на приватност и доверливост, а за постоењето на ваков легитимен интерес, ќе Ве известиме во врска со конкретната обработка;
- обработката е потребна за исполнување на наша законска обврска (член 10 став 1 алинеја 3 од Законот за заштита на личните податоци).
 
Согласност за обработка на лични податоци

Со користење на Порталот физичките лица и компаниите даваат изречна согласност на Друштвото за собирање и обработка на нивните лични податоци кои се дадени при регистрација или најава за брза апликација и се достапни во нивните Кориснички Профили и/или преку објавување на CV, молба или било кој друг документ.

Корисниците даваат согласност за контактирање преку електронски пат како дел од функционалностите на системот (отворени работни позиции, заборавена лозинка, системски пораки, известувања од Порталот итн.) преку кои не се врши продажба и не се директен маркетинг. Корисниците овие опции може да ги исклучат самостојно или со допис до Друштвото.

Работодавачите кои се физички лица и Работобарателите можат во било кој момент да ја повлечат дадената согласност без никакво дополнително објаснување со испраќање на барање на адресата на Друштвото за отповикување на согласноста и деактивирање и/или бришење на корисничката сметка. 

Преку аплицирање на оглас или одбирање на опцијата “активно аплицирање“ и користење на Порталот со аплицирање на објавени огласи, Работобарателите даваат изречна согласност на сите Работодавачи на чиј оглас аплицирале, да можат да пристапат до нивните лични податоци наведени во Корисничкиот Профил, (кој покрај податоците од задолжителните полиња, по желба на Работобарателот  да вклучува и други документи, како: лична биографија - CV, молбата за вработување и друго) и истите да ги обработуваат во постапката за избор на кандидат за пополнување на позицијата од огласот.

Работобарателите кои немаат Кориснички профил во одредени ситуации можат да аплицираат на одредени огласи на Порталот преку услугата Брза апликација. Со одбирање на опцијата “Брза апликација” и потврда на апликацијата,  Корисникот дава изречна согласност на Работодавачот за пристап и обработка на сите негови лични податоци наведени во Најавата и приложените документи - CV-то, молбата за вработување и другите документи.

Согласноста за собирање и обработка на лични податоци во согласност од одредбите од Законот за заштита на лични податици се дава исклучиво за целите на аплицирање на огласи за Работни места, како и за вршење на сите други активности кои се строго поврзани со огласување и аплицирање на огласи за Работни места и не можат да се употребат за друга цел. 

Употребата на податоците за било која друга цел (копирање, транскрипција, дистрибуција, итн.) без согласност на Друштвото и Работобарателите, односно Работодавачите (физичко лице) за масовна дистрибуција, промотивни пораки и слични работи е строго забрането. Друштвото ќе ги извести надлежните органи, вклучувајќи, но не и ограничувајќи се на Државното обвинителство на Република Северна  Македонија, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за заштита на личните податоци. 

Работодавачите се должни да ги почитуваат начелата поврзани со обработката  на личните податоци и да ги преземаат сите технички и организациски мерки за заштита на тајноста и безбедноста на личните податоци на Работобарателите во согласност со Законот за заштита на личните податоци и да ги користат личните податоци единствено за целите на селекција и избор на кандидати во врска со објавен оглас за работно место во согласност со применливите закони. 

Друштвото не одговора за неовластено откривање или било каква незаконска обработка на личните податоци на Работобарателите од страна на Работодавачите и нема да биде одговорно за надомест на материјална и/или нематеријална штета што би можела да биде предизвикана.

Цели на обработка на личните податоци 

Личните податоци ги собираме за конкретни и јасно утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели и во согласност со  Законот за заштита на лични податоци. 

Личните податоци се обработуваат за давање услуги и исполнување на договорни обврски односно за пристап, регистрација и користење на  KARIERA.mk, преку објавување на огласи за Работни места од страна на Работодавачите, и складирање биографии и други кориснички податоци во базата на профилот, за нивна достапност, во согласност со избраните поставки од страна на Работобарателот за целите на аплицирање на објавен оглас на Порталот.

Пренесување на корисници на лични податоци

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата Порталот, на трети лица, освен во следните случаи:
- во случај на ангажирање на даватели на услуги кои Друштвото ги ангажира како обработувачи со што ќе бидат обврзани да постапуваат по упатствата на друштвото и обезбедат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги.
- по барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа.

Кој има пристап до Вашите податоци?

Во нашето друштво пристап до вашите податоци можат да добијат само оние лица на кои им се потребни тие информации за овозможување и давање на нашите услуги и исполнување на нашите договорни и законски обврски и само до оној степен што е неопходен за исполнување на целта на обработката. 

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката со рокови на чување на личните податоци потребни за исполнување на целта на обработката – овозможување и давање на нашите услуги и извршување на склучени договори.

Пресметка на роковите на чување и задржување на личните податоци, се заснова на следниве критериуми:
- наши законски или договорни обврски;
- податоците дадени при регистрација, најава, или наведени во Корисничкиот профил, како и податоците дадени за маркетинг цели се чуваат до повлекување на согласноста, односно до спроведување на барање за бришење на податоци;
- времето потребно за обработка на барањето или приговорот (доколку е поднесен приговор).

Некои од Вашите лични податоци потребно е да ги чуваме во архивите за да можеме да одговориме на какви било правни постапки и за време пропишано со важечките закони.

Кои се Вашите права како субјекти на лични податоци?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

- право да бидете информирани за обработката на личните податоци (право да бидете информирани за какви цели се обработуваат ваши податоци, категориите на лични податоци кои се обработуваат, временскиот рок на чување, нашите легитимни интереси, корисниците на кои се пренесуваат...);
- право на пристап до личните податоци (имате право да добиете потврда дали се обработуваат вашите лични податоци и доколку се обработуваат, да добиете пристап до личните податоци и информации за обработката);
- право на исправка на личните податоци (ако најдете грешки во вашите лични податоци или ако тие се нецелосни или неточни, може да побарате да ги исправиме неточните или дополниме нецелосните лични податоци); 
- право на бришење на лични податоци / право да се биде заборавен (можете да побара бришење на Корисничкиот профил и личните податоци од базата на Корисници); 
- право на ограничување на обработката на личните податоци (под услови утврдени со закон, можете да побарате ограничување на Обработката на вашите лични податоци);
- право на приговор (имате право во секое време согласно важечкиот закон да поднесете приговор на обработката на вашите лични податоци, како и приговор на обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг);
- право на повлекување на согласноста за обработка на личните податоци во секое време (доколку сте дале согласност за обработка на личните податоци).

Корисникот во секое време има пристап до својот Кориснички Профил со својата лозинка и може да ги измени и исправи неточните или да ги дополни нецелосните лични податоци, да ги смени поставките за приватност, или да го деактивира Профилот.

При регистрацијата Корисникот самостојно ја поставува својата лозинка, која не смее да ја споделува со трети лица, и сноси целосна одговорност за тајноста на лозинката и користењето на Порталот по пат на податоците за пристап. Работобарателот може да го извести Друштвото доколку се посомнева на неовластена употреба на своите податоци за пристап.

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци - Ѓорги Какашевски, [email protected].

Субјектите на личните податоците можат да ги користат правата според оваа Политика со поднесување барање за остварување на соодветното право. Барањето може да се поднесе на следниот начин:
- електронски на следната адреса на електронско сандаче [email protected] 
- по пошта на адреса - бул. Крсте Мисирков 7, Лам Ц/2/14, ТЦ Мавровка, Скопје

Барањето за остварување на правата во врска со заштитата на личните податоци треба да ги содржи следниве податоци:
- име и презиме на субјектот на лични податоци;
- контакти за повратни информации - адреса, телефон, адреса на електронско сандаче;
- барање  со опис на барањето.

Право на поднесување на барање до АЗЛП  

Ако сметате дека начинот на кој Друштвото ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци како надзорно тело, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Промена на политиката за приватност

Со пристапување и користењето на KARIERA.mk изјавувате дека се согласувате со оваа Политика за приватност. Политиката за приватност подлежи на редовно преиспитување и по потреба ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности за што ќе бидете информирани. Ве молиме да ја посетувате Политиката за приватност и да се запознаете со нејзините промени и дополнувања.

Безбедност на податоците

Друштвото ги презема сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од нивно случајно или незаконско уништување, губење, неовластено откривање или пристап, користејќи редовни контроли и најнови технолошки механизми и достигнувања во оваа област согласно важечкиот Закон за заштита на личните податоци и применливите подзаконските акти. 

Контакт податоци

Адреса: Крсте Мисирков 7, Лам Ц/2/14, ТЦ Мавровка, Скопје
E-маил: [email protected]
Телефон: 077 888 722
Офицер за заштита на лични податоци: Ѓорги Какашевски

Промовирани огласи »

Тежок пристап до свеж капитал и сложени бирократски процедури, ова се дел од проблемите со кои се соочуваат жените претприемачи. Посочуваат дека потенцијалот на жените за водење бизнис во земјава е неискористен, односно само 30 отсто се основачи на фирми. Дел од жените претприемачи порачуваат, политичарите во своите изборни програми да предложат мерки за олеснување на процедурите за водење бизнис.

Политичарите треба да ги вреднуваат жените кои се на чело на компаниите. Да предложат мерки за олеснување на процедурите за водење бизнис, особено во делот со институциите, бидејќи за да се отвори бизнис, има многу бирократски работи. Ако се реши ова прашање, тогаш многу полесно е да се води бизнис. Самата економија е основата која ја држи државата и политиката, рече Гзиме Фејзи, Стопанска комора на северозападна Македонија.

Од Здружението на жени менаџери, велат дека иако законски мажите и жените се еднакви, сепак во бизнисот постои родов дисбаланс. Посочуваат дека жената во руралните подрачја е на најниско ниво во однос на претприемништвото.

Таму околу два проценти од жените имаат земјиште на свое име.Околу четери проценти имаат финансиски средства.Они не можат и да конкурираат да добијат субвенции или финансиска поддршка.Тоа е голем потенцијал, жената во руралните подрачја е на најниско ниво во делот на претприемништвото, рече Ленче Угриновска, „Здружението на жени менаџери ЕЛИТ“.

Според статистичките податоци лани имало 70.139 активни мали и средни претпријатија, што е за околу 5.300 помалку од пред 10 години.  Европската Комисија во последниот извештај нотираше дека развојот на бизнисот страда од неефикасно и нерамномерно спроведување на законите, а домашниот приватен сектор не е конкурентен поради големата неформална економија и отежнатиот  пристап до финансии. 

Промовирани огласи »

Анализите на состојбите на пазарот во овој момент укажуваат на тоа дека нема услови за формирање национална авиокомпанија, одговори на новинарско прашање директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, Горан Јандреоски, на работилницата за авијација организирана од „ТАВ Македонија“ во Струга.

Истражувањата на пазарот се одвиваат во две фази. Анализата на консултантите во првата фаза покажа дека нема одржливост за да се формира национална авиокомпанија и затоа не се премина на втората фаза од истражувањата. Инвестиците во авиони и во кадри се многу големи, а се работи и за процес кој е многу долг – истакна Јандреоски.

За следната година не е планирано да се направи анализа за состојбите на пазарот и како што информираше Јандреоски, тоа се прави на неколку години. Исто така, тој додаде дека светското искуство покажало дека не постои полош управник за една авиокомпанија од државата.

Македонија е една од ретките земји во светот кои немаат национален авио превозник 
Во светот постојат речиси 150 вакви компании кои најчесто целосно или делумно се во сопственост на државата, дури и помали земји како Црна Гора и Исланд имаат авиони кои летаат под нивното знаме. Во последниве две и пол децении се појавија и исчезнаа повеќе авиокомпании кои летаа под македонско знаме.

Пионер беше Палер Македонија кој оперираше од 1991 до 1996. Компанијата на почетокот работеше добро, но по кревањето на санкциите кон тогашниот југословенски превозник ЈАТ загуби голем дел од пазарот што беше и главна причина да ги стопира операциите. За жал најмногу ќе биде запаметена по несреќата која се случи на 5-ти март 1993-та кога се урна еден од нејзините авиони, Fokker F-100, при што загинаа 83 од 97-те патници и членови на екипажот.

Авиоимпекс беше формирана во 1992 и оперираше до 2002 кога ја изгуби дозволата за летање поради финансиски тешкотии, по затворањето на Палер стана и национален превозник. И оваа компанија, за жал, ќе биде запаметена по несреќата која се случи истата 1993-та година, уривањето на Yakovlev Yak-42 во близина на Охрид на 20-ти септември при што загинаа сите 116 патници и членови на екипажот.

МАТ (Македонски авиотранспорт) постоеше од 1994 до 2009 година. Со статусот национален превозник се стекна во 2000 кога почнаа лошите финансиски резултати на Авиоимпекс. И покрај привилегиите и долгогодишната монополска позиција на пазарот и оваа компанија не успеа да опстои. Со многу контраверзи пред четири години ја загуби дозволата за летање, официјално поради технички недостатоци на авионот и долгови кон македонските воздухопловни власти.

Промовирани огласи »

Вредноста на британската фунта во однос на доларот и еврото скокна по одлуката на Врховниот суд на Обединетото Кралство почетокот на Брегзита да биде изгласан во парламентот на земјата, пишува весникот The Daily Express. 

Согласно објавените податоци за прв пат во три недели фунтата достигна 1,24 долари, а во однос на единствената валута на ЕУ е регистриран еднонеделен врв од 89.135 фунти за евро.

Фунтата будно се следи последниве месеци. 

Британската фунта падна за над 10% за само 6 часа по гласањето за излез на Британија од ЕУ летово. 

Финансиските пазари во светот реагираа веднаш со пад на акциите во повеќе земји. 

Повеќе вести...
барај огласи за вработување » барај останати огласи »