Отворени работни позиции

За компанијата: Цементарница УСЈЕ АД Скопје е основана во 1955 година недалеку од копот за лапор северозападно од Скопје. Цементарница УСЈЕ АД Скопје претставува извонреден пример на компанија со одржлив развој. Нашите... повеќе за компанијата »

Активни огласи од Цементарница УСЈЕ АД Скопје:

Software developer & system engineer internship

Доколку имате желба да бидете дел од успешен тим и сакате да ги

остварите своите амбиции и визија, доколку сте креативни, посветени, 

насочени кон постигнување резултати  и размислувате долгорочно, станете дел од една од најуспешните компании во земјата

 

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

1) Инженер за безбедност и здравје при работа

Инженерот за безбедност и здравје при работа ќе биде задолжен за следење и имплементација на интерните системи и процедури, како и законските барања од областа на безбедност и здравје при работа. Администрирање и евидентирање на прашања поврзани со БЗР. Надзор при извршување на активности во фабриката од аспект на безбедност при работа. Учество во безбедносни контроли, обуки на вработените, технички инспекции на опремата, утврдување на ризици на работните места. Работното време е од 08:00 – 16:00 часот. Основната нето плата за работното место е од 31.000 до 36.700 денари. Компанијата дополнително обезбедува платена исхрана, колективно приватно здравствено осигурување, како и бонус за успешно работење.

Потребни квалификации:

• Дипломиран инженер ВСС VII/1 степен /240 кредити (технолошки, електротехнички или машински факултет)

• Работно искуство во областа на безбедност и здравје при работа во индустријa ќе се

смета за предност

• Компјутерски вештини – Microsoft околина

• Одлично познавање на англиски јазик

2) Инженер за автоматика

Инженерот за автоматика ќе биде дел од тимот за електро одржување на опремата во фабриката применувајќи ги најдобрите методи за превентивно одржување, планирање и распоред на активности за редовно одржување, подготовка на извештаи, учество во подготовка и имплементација на нови проекти. Кандидатот ќе биде главно задолжен со подготовка на PLC и SCADA софтвер, останати индустриски софтвери, индустриска автоматизација (фреквентни регулатори, мерења на процесни величини). Извршувањeто на задачите во најголем дел е самостојно, како водач на тим или дел од тим. Работното време е од 08:00 – 16:00 часот. Компанијата обезбедува платена исхрана, колективно приватно здравствено осигурување, како и бонус за успешно работење.

Потребни квалификации:

• Дипломиран електро инженер, ВСС/VII степен

• Работно искуство од најмалку 2 години во областа на PLC и Scada програмирање, искуство со Siemens PLC и Scada ќе се смета за предност

• Компјутерски вештини – Microsoft околина

• Познавање на софтвери за изработка на електрични шеми (AutoCAD, EPLAN) ќе се смета за предност

• Практично искуство со параметрирање и пуштање во работа на фреквентни регулатори ќе се смета за предност

• Одлично познавање на англиски јазик

3) Машински техничар во одржување

Машинскиот техничар во машинско одржување ќе биде задолжен за извршување на браварски активности (сервис, заварување, сечење, брусење, подесување, центрирање и слично) на машинската опрема која се користи во производниот процес. Примарна цел на машинските техничари е да извршуваат ефикасни, квалитетни и навремени сервисни активности на опремата во работни услови и за време на ремонт како би се обезбедила континуирана работа со минимален број на застои и максимална искористеност. Се грижи за исправноста, контролата на состојбата и правилно ракување со алатот, како и за чистотата и уредноста во погонот. Работното време е од 08:00 – 16:00 часот. Нето плата за работното место е од 26.800 до 30.000 денари. Компанијата дополнително обезбедува платена исхрана, колективно приватно здравствено осигурување, како и додатоци за ноќна, празнична и прекувремена работа, како и бонус за успешно работење.

Потребни квалификации:

• ССС/IV степен на стручна подготовка, машински техничар

• Работно искуство во одржување од најмалку 2 години ќе се смета за предност

• Лиценца за заварување и користење вилушкар, ќе се смета за предност

4) Електротехничар во електро одржување

Избраниoт кандидат ќе бидe задолжени за електро одржување на индустриски машини (трансформатори, мотори), трансформаторски станици и релејна заштита, PLC управувани машини, лабораториски инструменти и друго во Одделението за електро одржување.

Кандидатoт преку работење според план придонесува кон перформансите на тимот за електро одржување. Работите ги извршува според законските прописи и компаниските стандарди за безбедност и здравје при работа. Извршувањето на задачите го прави во најголем дел самостојно, или како дел од тим. Работното време се одвива во три смени.

Основната нето плата за работното место е од 26.800 до 30.000 денари. Компанијата дополнително обезбедува платена исхрана, колективно приватно здравствено осигурување, како и додатоци за ноќна, празнична и прекувремена работа, како и бонус за успешно работење.

Потребни квалификации:

  • Средно електро техничко училиште, IV степен, електротехничка насока
  • Работно искуство од 1-3 години во индустрија ќе се смета за предност
  • Познавање на PLC и компјутери ќе се смета за предност
  • Познавање на MS Office, AutoCAD, Windows OS
  • Познавање на релејна заштита, ел.енергетски постројки, енергетски трансформатори и електромотори
  • Познавање на англиски или германски јазик ќе се смета за предност.​

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо

2. Биографија (CV)

3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.

Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Аплицирањето може да се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ http://www.usje.mk

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.