Готвач/ка - Пица Мајстор/ка

Корпорацијата ХИБ Петрол, лидер во областа на продажба на нафтени деривати, ресторани и маркети, отвора конкурс за пополнување на слободни работни места за Новиот пункт во Скопје.

 

ГОТВАЧ И ПИЦАМЕН (М&Ф) -----------------------------------------------------------------------------
 

Задачи и одговорности:

 • Подготовка, готвење, тестирање и служење на храната во согласност со бараните стандарди за квалитет;
 • Подготовка на потребно ниво, внимавајќи храната да се услужи на време;
 • Следење на готвењето на храна за да се обезбеди конзистентен квалитет и соодветна рационализирање на големината;
 • Контрола на условите следејќи ги релевантните хигиенски, здравствени и безбедносни упатства;
 • Ја одобрува целата подготвена храна што излегува од кујната;
 • Ја проценува очекуваната потрошувачка на храна и прави барања за купување на истите производи;
 • Ја координира и надгледува работата на помошниците готвачи;
 • Ги проверува местото и опремата за готвење за одржување на високо ниво на хигиена и чистота;

Услови:

 • Да има завршено средно образование, предност има со угостителско образование;
 • Најмалку 1 година работно искуство;
 • Да е соработлив и колегијален;
 • Амбициозен за работа;
 • Да нема законски пречки за работа.

 

Сите заинтересирани кандидати за овие работни позиции можат да аплицират со пратење на апликацијата и T CV-то:Онлајн: преку веб-странатаhttp://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ или контактират на бројот  071/229-510.

 

Korporata HIB Petrol, lider në fushën e shitjës së derivateve të naftës, restoraneve dhe marketeve, hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për Pikën e Re në Shkup

 KUZHINIER DHE PICAMEN (M&F) -----------------------------------------------------------------------------

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitjen, gatimin, testimin dhe prezantimin e ushqimit në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë;
 • Përgatitjes në nivelin e duhur duke u siguruar që ushqimi është shërbyer në kohë;
 • Monitorimin e prodhimit të ushqimit për të siguruar cilësi të qëndrueshme dhe racionimin e duhur të madhësisë;
 • Kontrollin e kushteve pas udhëzimeve përkatëse higjienike, shëndetit dhe sigurisë;
 • Aprovon të gjitha ushqimet e përgatitura që dalin nga kuzhina;
 • Vlerëson konsumimin e pritshëm të ushqimit dhe bën kërkesë për blerjen e asortimente të mbaruara;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë punën e ndihmës kuzhiniereve;
 • Inspekton vendin dhe mjetet e gatimit për të ruajtur nivelin e larte të higjienës dhe pastërtisë.;

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me  shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune profesionale së paku 3 vite;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: permes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke kontaktuar në numirn 071/229-510.

 

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »