Шанкер/ка

Корпорацијата ХИБ Петрол, лидер во областа на продажба на нафтени деривати, ресторани и маркети, отвора конкурс за пополнување на слободни работни места за Новиот пункт во Скопје.

ШАНКЕР (М&Ф)--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Задачи и одговорности:

 • Да зима нарачка од келнер;
 • Подготвува топли пијалоци како и алкохолни и безалкохолни пијалоци во согласност со стандардите на Пицеријата
 • Да се увери дека просторијата на шанкот е уреден и чист во секое време;
 • Да ги мие чашите и другите аксесори што се користат за пиење;
 • Да се увери дека шанкот е постојано снабдуван со потребните артикли;
 • Да ги изврши дополнителните задачи кои се неопходни за ефикасно функционирање на пицеријата; 
 • Да прифати дополнителни одговорности и задачи од раководителите на пицеријата.
   

Услови:

 • Да има завршено средно образование, предност има со угостителско образование;
 • Најмалку 1 година работно искуство;
 • Да е соработлив и колегијален;
 • Амбициозен за работа;
 • Да нема законски пречки за работа

 

Сите заинтересирани кандидати за овие работни позиции можат да аплицират со пратење на апликацијата и T CV-то: Онлајн: преку веб-странатаhttp://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ или контактират на бројот  071/229-510.

 

BANAKIER (M&F)--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të merr porosinë nga kamarieri;
 • Të përgatisë pijet e nxehta si dhe ato alkoolike dhe jo-alkoholike në përputhje me standardet e Picerisë;
 • Të sigurohet që hapësira e banakut të jetë e rregulluar dhe e pastruar gjatë gjithë kohës;
 • T’i lajë gotat, filxhanat dhe pjesët tjera aksesore që  përdoren për pije.
 • Të sigurohet që bari të jetë i furnizuar gjatë gjithë kohës me artikujt e nevojshëm;
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë; 
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me  shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.


 

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: permes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke kontaktuar në numirn 071/229-510.

 

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »