Соработник за безбедност и здравје при работа

Технолаб Скопје има потреба од еден (1) Соработник за безбедност и здравје при работа со положен стручен испит за безбедност и здравје при работа и еден (1) Соработник за испитувања во животна средина

Краток опис на работата на работното место Соработник за безбедност и здравје при работа со положен стручен испит за безбедност и здравје при работа:

Посета на објекти (фирми) со цел снимање на сосојбата од аспект на безбдност и заштита при работа и заштита на животна средина

Реализира обуки од област на БЗР и ППЗ

Врши теренски мерења на:

 • микроклиматски услови, физички и хемиски штетности во работна средина,
 • отпор на громобранско и заштитно заземјување.

Изработка на Проекти, Студии, Елаборати, Проценки и Извештаи,

Организира и оставарува соработка со други фирми и организации и со нив разменува информации.

 

Потребни квалификации:

 • ВСС - технички факултет
 • возачка дозвола Б категорија
 • солидно познавање на англиски јазик
 • солидно познавање на MS Word и Excell

 

 

Краток опис на работата на работното место (1) Соработник за испитувања во животна средина

 

 • Посета на објект  со цел снимање на состојбата од аспект на заштита на животна средина и Вршење на теренски мерења на: емисија и имисија во животна средина (воздух, вода, почва,отпад), микроклиматски услови, физички и хемиски штетности во работна средина и изработка на извештаи од извршени мерења,
 • Изработка на Проекти, Студии, Елаборати, Проценки и Извештаи.

 

Потребни квалификации:

 • ВСС или ССС
 • возачка дозвола Б категорија
 • солидно познавање на англиски јазик
 • солидно познавање на MS Word и Excell

 

Што нудиме:

 • Пријатно работно опкружување
 • Можност за напредување и усовршување
 • Фиксна месечна плата
 • Дополнителни бонуси врз база на реализиција

 

КЛИКНИ