Тим лидер

За компанијата: Нашата приказна започна во 2012 година во Скопје, Северна Македонија. Во времето кога имавме само една машина за полирање една дупчалка и една пила работат со 3 вработени во хала од 100 метри квадратни. X-Star... повеќе за компанијата »

ФЕРАЛ МЕХАНИКА дооел, со 10-годишно присуство во производство на метални и пластични продукти во Република Северна Македонија, бара:

Тим лидер во производство  1 (една ) позиција

Опис на работната позиција:

 • Да го координира и организира производството, во рамките на својата област, согласно годишниот и месечниот план;
 • Да ги дефинира потребите од репроматеријали и суровини врз основа на неделен, месечен и годишен план, да доставува навремено барање за нарачка на материјал и репро материјал со цел непречено и континуирано производство;
 • Се грижи за рационално користење на работната рака, репроматеријалите, суровините како и користење на средствата за производство;
 • Ја следи контролата на квалитет на сите примени репроматеријали, суровини, полупроизводи и амбалажа;
 • Прави редовна контрола на готови производи, дава забелешки и држи редовно состаноци со вработените во однос на подобрување на квалитет
 • Превзема активности кон зголемување на ефективноста и ефикаснаста во производството
 • Се грижи за едукација на стручните, раководините и останатите производствени кадри;
 • Дава предлози за прием, прераспределување на работниците во рамките на систематизација и потребите во процесот на производство;
 • Го организира производството, распоредот на вработените по работни места и смени;
 • Дава налог на технолозите и сменоводителите за производство;
 • Врши контрола на користењето на репроматеријали и суровини;
 • Ги одобрува работните налози за потрошените репрометеријали и суровини, количина на производство и остапува од нормативите на потрошувачка;
 • Врши контрола на придржувањето на производството доставени од стручната служба на матичната компанија во однапред дефинираната постапка за производство;
 • Го организира процесот на преработка на метал, сместување и чување на полупроизводите во складиште;
 • Се грижи за одржување на хигиената во друштвото;
 • Го организира и контролира чистењето на опремата и средствата;
 • Должен е да ги почитува и спроведува прописите и мерките за заштита при работа да го заштити својот живот и здравјето на другите лица, да се придржува кон мерките за ХТЗ и ППЗ;

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини,  способности и лични особини:

 • одлично познавање на англиски јазик

 • германски јазик ќе се смета за преност

 • претходно работно искуство

  одговорна и исполнителна личност

  Личен профил:

  •Професионален однос кон работата, одговорност и дисциплинираност;

  •Почитување на правила и кодекс на работа;

  •Внимателност и прецизност при работењето;

  •Способност за индивидуална и тимска работа;

  •Способност за преземање иницијатива и мотивираност за постојана едукација/надградба на знаењата;

  •Процена на проблеми и решавање на проблеми;

  •Флексибилност;

  •Адаптибилност;

  •Висока работна етика.

  Што нудиме:

 • Динамична работна средина во која се стимулира учење и професионален развој. Конкурентен надомест.

 • Кандидатите кои ги исполнуваат условите може да испратат кратка биографија на емаил:  [најави се за да го видиш е-маилот]  или  [најави се за да го видиш е-маилот]  . Дополнително може да се закаже термин за интервју на Телефон +38972246544.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »