КНИГОВОДИТЕЛ

 • Објавен на 10.2017
 • ДЕЛТА БЕТ
 • Активен до 30.10.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Mozzart на пазарот на игри на среќа работи од 2001 година и како таква е една од водечките компании во регионот на Источна Европа. Нашата основна дејност е приредување на игри на среќа во обложувалница, а нашиот најголем капитал се луѓето. Во овој момент, компанија Mozzart има околу 4000 работници и околу 800 подружници во регионот.  Во Македонија работи од 2008 година, има околу 300 вработени и има 84 подружници.

 

За работа на територијата на Град Скопје, потребен e:

 

                 КНИГОВОДИТЕЛ

 

Основни должности:

 • Евиденција на влезни фактури во деловодник,
 • Достава на барања за издавање на даночни уверенија, прекнижувања и усогласувања,
 • Книжење на влезни фактури,
 • Книжење на девизни фактури и корекција на данок,
 • Контрола на картиците со добавувачи и купувачи,
 • Книжење книжни одобренија и задолжувања,
 • Контрола, корекција и книжење на внатрешен трансфер,
 • Книжење на изводи денарски и девизни,
 • Книжење на трансакции и контрола на книжењата во главна книга,
 • Следење на законските рокови за припрема на плата и достава на Извештаи до државни органи,
 • Благајничко работење, контрола и анализа врз благајничкото работењe,
 • Пресметка на закупи и под закупи,
 • Подготовка на документација за компензација, асигнација, цесија и др.,
 • Проверка на трошоците на Друштвото,
 • Евиденција на основни средства, ставање во употреба и пресметка амортизација,
 • Составување и достава на даночна пријава до државни органи,
 • Следење на законските прописи и примена на истите, 
 • Контролирање на состојбата на роба по уплатни места-пописи.

                                                                    

Услови:

 • Минимум средно образование или Висока стручна спрема-економска насокa,
 • Најмалку 3 годишно работно искуство,
 • Одлично познавање на работа на компјутер и MS Office пакетот,
 • Познавање на англиски и српски јазик,
 • Способност за организирање и планирање,
 • Изразени интерперсонални вештини и вештини на комуниклација (писмени и усмени),
 • Насоченост кон тимска работа како и способност за самостојна работа.

 

Доколку сакате да бидете дел од тимот на Mozzart, чија основна цел е да воспостави и  ги подигне стандардите во областа на спортското обложување во Македонија и Источна Европа, Ве молиме Вашето CV и мотивационото писмо да ги испратите на e-маил job@mozzartbet.mk. Во насловот на мејлот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.

Краен рок за поднесување на пријавите е 30.10.2017 година. Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг. Непотполните пријави нема да бидат разгледувани.

КЛИКНИ