Готвач и домаќин

За компанијата: ПАВ МОТИВИ преку иновативни и сеопфатни услуги, Ви овозможува креирање на успешни работни односи, без оглед дали се работи за постојани или привремени работни позиции. Ние вистински ја разбираме важноста... повеќе за компанијата »

За потребите на наш клиент ПАВ Мотиви објавува оглас за:

 

РАБОТНО МЕСТО:             Готвач и домаќин (едно лице)

РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:    7 октомври 2022

РАБОТНО ВРЕМЕ:             Полно работно време / 40 часа неделно

 

БРУТО ПЛАТА: 8,35 евра од час, од кои се одбиваат 28% за придонеси од социјално осигурување и месечно учество за приватно здравствено осигурување

БЕНЕФИЦИИ: Придонеси од социјално осигурување, приватно здравствено осигурување, платен одмор во согласност со Законот за работни односи, униформа

 

Странски дипломат бара Готвач и домаќин (едно лице) за својата резиденција во Скопје, со полно работно време. Кандидатот ќе биде вработен со договор на определено време и ќе биде потребно успешно да го заврши пробниот период.

Должности и одговорности

 • Раководи со планирањето и подготовката на службени настани во резиденцијата. Должностите опфаќаат подготовка и служење на храна и пијалаци, чистење на сребрениот и кристалниот прибор, поставување на маси, подготовка и служење пијалаци.
 • Подготвува оброци за дипломатот и семејството. 
 • Одржува залихи од храна и е одговорен за организација на кујната. Води датотека со рецепти и листа на менија. Врши набавка на храна и води евиденција за набавките. Купува и замрзнува сезонска храна.
 • Води евиденција за трошоците во резиденцијата. Ги следи расходите и сметките, како и годишниот одмор и боледувањата на вработените во резиденцијата. Ги собира и поднесува сите сметки.
 • Раководи со генералното функционирање и изглед на резиденцијата, одговорен е за високиот стандард на хигиена и куќен ред. Секојдневно ја одржува кујната – чисти рерни, шпорет, кујнски елементи, садови за готвење и подови. Се грижи за хигиената на сите замрзнувачи и ладилници. Ги одржува хигиената и редот во оставата.    
 • Спроведува надзор над другите членови на домаќинството во резиденцијата.
 • Го заменува вработениот задолжен за одржување на домаќинството во случај на отсуство. Извршува други должности по потреба.

Претпоставен: Странскиот дипломат, сопружникот или именуван претставник.

Квалификации

Образование: Средно образование со стручна обука за работа во хотел/ канцелариско работење.

Работно искуство: 5 години искуство на слична позиција во хотел или сродна институција.

Познавање јазици: Основно познавање на англиски јазик, напредно познавање на македонски јазик

Способности и вештини: Основно познавање на евиденција на трошоци, надзор над друг персонал, лидерски вештини, познавања од протокол, добри комуникациски вештини, вештини за спроведување надзор, флексибилност при раководење со домаќинство и персонал во ситуација кога распоредот брзо се менува.

Потребни документи за аплицирање

 • Кратка биографија
 • Лична карта/пасош/државјанство или дозвола за престој (еден од овие документи)
 • Документ за завршено образование
 • Препораки

Заинтересираните кандидати треба да поднесат кратка биографија и придружни документи на [најави се за да го видиш е-маилот]

 

 

POSITION:                             Cook and Household Manager (one person)

OPEN PERIOD:                     October 7, 2022

WORKING HOURS:             Full time / 40 hours per week

 

GROSS SALARY: 8.35 euros per hour, subject to deduction of 28% for local social contributions and monthly employee share for private health insurance

OTHER BENEFITS: Local social contributions, private health insurance, paid leave according to local labor law, uniform

A foreign diplomat is currently seeking a full-time Cook and Household Manager (one person) for their residence in Skopje. The incumbent will be hired under a definite employment contract, subject to successful completion of probationary period.

Duties and Responsibilities

 • Leads the planning and preparation of official representational events at the residence. Duties include preparing and serving food and beverages, polishing silver and crystal, setting tables, mixing and serving cocktails.
 • Prepares meals for the diplomat and their family. 
 • Maintains food stock and keeps kitchens well organized. Maintains a recipe file and a list of menus. Does local food shopping and keeps records of purchases. Buys and freezes food in season.
 • Maintains the financial records of the residence, including representational record keeping. Tracks household expenditures and bills as well as residence staff annual and sick leave scheduling and reporting.  Collects and submits to all receipts.
 • Manages the general functioning and appearance of the residence, ensuring a high standard of cleanliness and order. Handles daily care and maintenance of kitchens - cleans ovens, stove, cupboards, pots and pans and floor.  Keeps all freezers and refrigerators clean and fresh.  Keeps the storage room clean and orderly.
 • Supervises the other household staff at the residence
 • Takes on the responsibilities of the Housekeeper when they are absent. Performs other duties as assigned.

Supervision Received:  From the foreign diplomat or their spouse or designated representative.

Qualifications:

Education: High school education with vocational training in office/hotel administration.

Work Experience: 5 years of experience in a similar position within a hotel or similar institution.

Language: Elementary proficiency in English; near-native fluency in Macedonian

Abilities and Skills: Basic knowledge of bookkeeping, staff management and leadership practices, protocol policies, strong interpersonal skills, supervisory skills; must be flexible and be able to manage a household and staff with a quickly changing agenda.

Application documents:

 • CV
 • ID/Passport/Citizenship or residency permit (one document)
 • Proof of completed education
 • Recommendations

Interested candidates need to submit their CVs and any supporting documents to [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »