Менаџер во пицерија

Корпорацијата ХИБ Петрол, лидер во областа на продажба на нафтени деривати, ресторани и маркети, отвора конкурс за пополнување на слободни работни места за Новиот пункт во Скопје.

 1. МЕНАЏЕР ВО ПИЦЕРИЈА ------------------------------------------------------------------

 

Задачи и одговорности:

 • Одговорен за планирање, организирање и водење на Пицеријата, надзор и контрола на работата на сите вработени, со цел обезбедување на најефикасни и профитабилни услуги како и зголемување на продуктивноста, подготовка на храна и специјални рецепти, разни пијалоци и сл.;
 •  Стручен и практичен надзор во областа на подготовка и служење на храна, пијалоци, коктели;
 • Ја координира работата со другите работници во пицеријата и се грижи за нивното однесување во текот на работното време;
 •  Во секое време да се осигура дека гостите се задоволни со услугата и да одговори професионално на секое нивно барање
 • Се грижи за електронските фискални каси и заедничките пресметковни програми и известува за нивната неисправност.
 • Спроведува истражување на пазарот на цени, се грижи за снабдување на пицериите со прехранбени производи и пијалоци.
 • Се грижи за купопродажните фактури, го ажурира деловникот од претходниот месец и ги доставува до економското одделение.
 • Води евиденција за дневните приходи и расходи кои се остварени во текот на денот.

 

Условите:

 • Да има завршено гастрономија или слично;
 • Да има работно искуство во управување со ресторани;
 • Добри интерперсонални односи, со способност за интеракција и одржување ефективни и хармонични односи со вработените
 • Да има многу добри организациски, ориентирачки и контролни комуникациски вештини;
 • Да нема законски пречки за работа

        

  Сите заинтересирани кандидати за овие работни позиции можат да аплицират со пратење на апликацијата и T CV-то:

  Онлајн: преку веб-странатаhttp://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ или контактират на бројот  071/229-510.


  Korporata HIB Petrol, lider në fushën e shitjës së derivateve të naftës, restoraneve dhe marketeve, hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për Pikën e Re në Shkup. 
  1. MENAXHER NË PICERI ------------------------------------------------------------------
                 

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për planifikimin, organizimin dhe udhëheqjen e Picerisë, mbikëqyrjen dhe kontrollin e punës së të gjithë të punësuarve, me qëllim të kryerjes së shërbimeve më efikase dhe fitimprurëse si dhe ngritjes së produktivitetit, përgatitjes së ushqimit dhe recetave speciale, pijeve të ndryshme etj;
 • Mbikqyrje profesionale dhe praktike në fushën e përgaditjes dhe shërbimit të ushqimit, pijeve, koktejeve;
 • Koordinon punën me punëtorët e tjerë në piceri dhe kujdeset për sjelljet e tyre gjatë orarit;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Kujdeset për printera elektronik  fiskal dhe programet e zakonshme llogaritëse dhe raporton për mosfunksionim të tyre. 
 • Bën hulumtimin e tregut të çmimeve, kujdeset për  furnizimin picerive me produkte ushqimore dhe pije.
 • Kujdeset për faturat e blerjes, përgatitë librin e shitjes të muajit paraprak dhe i dorëzon në sektorin ekonomik. 
 • Mban evidencë për të hyrat ditore dhe daljet që realizohen gjatë ditës.Kushtet:

 • Të ketë  diplomuar në shkencat e gastronomisë apo të ngjajshme;
 • Të ketë përvojë pune në menaxhim të restorantit;
 • Shprehi të mira ndër personale, me aftësinë për të ndërvepruar dhe mbajtur marrëdhënie të efektshme dhe në harmoni me punëtorë;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi organizative, orientuese dhe kontrolluese;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.
   

  Të gjithë kandidatët e interesuar për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

  Online: permes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke kontaktuar në numirn 071/229-510.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »