ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР

 • Објавен пред 5 месеци
 • Декра
 • Активен до 02.07.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

За потребите на нашиот клиент, современа и иновативна компанија, чија основна цел е на своите клинети  да им понуди различни видови решенија и услуги  за да ги заштити нивните интереси, да овозможи сигурност на нивните средства и да создаде профит со соодветно инвестирање, Декра ја огласува следната позиција:

 • Внатрешен Ревизор

 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Утврдува дали Друштвото ги извршува работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето;
 • Утврдува дали Друштвото ги извршува работите согласно внатрешните прописи на Друштвото со кои се уредува работењето на Друштвото;
 • Утврдува дали Друштвото води трговски книги;
 • Подготвува годишни извештаи и ги вреднува ставките во годишните пресметки;
 • Најмалку два пати годишно подготвува извештај за спроведена внатрешна ревизија, со содржина и во форма согласно со Законот;
 • Изработува годишна програма за внатрешна ревизија која содржи области од работењето на Друштвото на кои ќе врши ревизија со опис и содржина на планирани оперативни ревизии на одделни области во работењето;
 • Изработува годишен план за работа на внатрешната ревизија;
 • Ги следи законите и прoмените во законите од областа на осигугувањето;
 • Ја информира јавноста за податоците од годишниот извештај согласно со Законот и внатрешните прописи на Друштвото.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • ВСС- Економски факултет;
 • Лиценца за внатрешен ревизор;
 • Одлично познавање на MS Office;
 • Познавање на анлиски јазик.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за организација и контролирање на работата и обврските;
 • Конструктивен пристап кон работни процеси, стратегии и цели;
 • Проактивност, одговорност, систематичност и ориентираност кон остварување резултати;
 • Позитивен ментален став;
 • Подготвеност за извршување на должности надвор од дефинираниот опсег;
 • Способност за организирање задачи според приоритет, работа под притисок и кратки рокови.

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои се заинтересирани и ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: rabota@dekra.mk.

Крајниот рок за аплицирање е: 02/07/2019.

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

КЛИКНИ