КНИГОВОДИТЕЛ

 • Објавен пред 5 месеци
 • ДЕЛТА БЕТ
 • Активен до 11.11.2018
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје
 • Mozzart e најголемиот приредувач на игри на среќа во Југоисточна Европа, застапена на територијата на Република Србија, Романија, Република Српска, Хрватска, Македонија, а од скоро време и во Африка. Со повеќе од 1000 Уплатни места и околу 4300 вработени, апсолутно сме регионален лидер во оваа трговска дејност. Нашата деловна политика е заснована на модерни принципи на работење, констанотно унапредување на услугите и сваќање на иновативноста и единственоста како императив. Свесни дека успехот на компанијата е невозможен без стимулативно, динамично и удобно работно окружување кое развива вештини, знаења и кариера на вработените, внимателно ја градевме својата репутација за најпосакуван работодавач.   

 

                                          За работа на територијата на Град Скопје, потребен e

 

                                                                    КНИГОВОДИТЕЛ

 

Основни должности:

 • Евиденција на влезни фактури во деловодник
 • Достава на барања за издавање на даночни уверенија, прекнижувања и усогласувања
 • Книжење на влезни фактури
 • Книжење на девизни фактури и корекција на данок
 • Контрола на картиците со добавувачи и купувачи
 • Книжење книжни одобренија и задолжувања
 • Контрола, корекција и книжење на внатрешен трансфер
 • Книжење на изводи денарски и девизни
 • Книжење на трансакции и контрола на книжењата во главна книга  
 • Следење на законските рокови за припрема на плата и достава на Извештаи до државни органи
 • Благајничко работење, контрола и анализа врз благајничкото работењe
 • Пресметка на закупи и под закупи
 • Подготовка на документација за компензација, асигнација, цесија и др.
 • Евиденција на основни средства, ставање во употреба и пресметка амортизација
 • Составување и достава на даночна пријава до државни органи
 • Следење на законските прописи и примена на истите                                                                                                                                                      
 • Контролирање на состојбата на роба по уплатни места-пописи

                                                                       

Услови:

 1. Минимум средно образование или Висока стручна спрема-економска насокa
 2. Најмалку 3 годишно работно искуство
 3. Одлично познавање на работа на компјутер и MS Office пакетот
 4. Познавање на англиски и српски јазик
 5. Способност за организирање и планирање
 6. Изразени интерперсонални вештини и вештини на комуниклација (писмени и усмени)
 7. Насоченост кон тимска работа како и способност за самостојна работа

 

Доколку сакате да бидете дел од тимот на Mozzart, чија основна цел е да воспостави и  ги подигне стандардите во областа на спортското обложување во Македонија и Источна Европа, Ве молиме Вашето CV и мотивационото писмо да ги испратите на e-маил job@mozzartbet.mk. Во насловот на мејлот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.

Краен рок за поднесување на пријавите е 11.11.2018 година. Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг. Непотполните пријави нема да бидат разгледувани.

КЛИКНИ