Сортирач на отпадна хартија

Еко Стар Рециклажа Дооел Скопје има потреба од вработување на еден сортирач на отпадна хартија

Условите кои треба задолжително да ги исполнува кандидатот се:

  • кандидатот да биде на возраст од 35-50 години
  • кандидатот треба да е без работен однос 10 години во последните 15 години(или да има само 5 год. работен стаж во последните 15 години) и најмалку 3 месеци пред вработувањето да нема работен однос.

Е-меил: biljana.pavlovska@ekostar.mk

КЛИКНИ