Менаџер на Категорија

 • Објавен пред 7 месеци
 • Kipper
 • Активен до 19.11.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Тетово

Активни огласи од Kipper:

Хаусмајстор - Graphic Designer - TETOVO

Менаџер на Категорија

Опис: Менаџер на категорија е одговорен за  развој на општи стратегии за продажба за одредена категорија на производи во малопродажната индустрија. Спроведува цени, управува со производи, промоција, продажба и ревизија со цел да ја зголеми продажбата и да ги достигне одредените цели.

Одговорности:

 • Развивање на долгорочни планови и стратегии за успех во наведените категории на производи
 • Анализирање на податоци за специфични производи за дознавање на трендовите и потребите на потрошувачите
 • Спроведување на истражувања за трендовите во секторот и конкуренцијата на пазарот
 • Развивање на портфолио на производи во категориите, стратегии за цени и комуникација со потрошувачите
 • Да преговара за набавната цена и комерцијалните услови за соработка со добавувачи од одредени категории
 • Преговарање за промена на цените со добавувачите и информирање на релевантните единици на компанијата
 • Развивање на проекти за приватна марка и целокупна имплементација на овие проекти
 • Учествување во процесите на контрола на квалитетот на производите
 • Соработка со маркетинг тимот за да ги идентификува моделите на цени и промотивните активности за зголемување на продажбата
 • Координација со тим за продажба за подобрување на обемот на продажба на производите
 • Управување со нивоата на залихи за зголемување на продажбата,
 • Развивање односи и доверба со добавувачите со цел постигнување подобри цени и квалитет на услуга
 • Следење и известување на перформансите на добавувачот
 • Развивање стратегии за излез за производи кои не се успешни на пазарот
 • Учествување во секторски настани (семинари, панаири итн.)

 

Квалификации и лични вештини:

 • Високо образование (пожелно од поле на Бизнис Администрација или Економски Науки)
 • Искуство од минимум 3 години на раководна позиција (пожелно во компании кои се занимаваат со дистрибуција)
 • Вештини за менаџмент и лидерство
 • Одлични интерперсонални и комуникациски способности
 • Разбирање и проценка на сложните податоци
 • Високо ниво на аналитички вештини
 • Способност за организирање задачи според приоритет и работна во кратки рокови
 • Добри презентациски способности
 • Кандидатите кои познаваат повеќе јазици ќе имаат приоритет

Доколку сакате да се вработите во професионална и лојална работа позиција, имате мотивација и сакате успех, испратете персонална биографија (CV) до електронска пошта (E-mail):

vrabotuvanje@kipper.mk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menaxher i Kategorisë

Përshkrimi: Menaxheri i kategorisë eshte përgjegjës për zhvillim të strategjive të përgjithshme për shitje për kategori të caktuara të produkteve në sektorin e shitjes me pakicë. Implementon politikë të cmimeve,  menaxhon me produktet, promocionet dhe shitjet me qëllim që të rrisë shitjet dhe te arrijë objektivat e caktuara.

Përgjegjësitë:

 • Zhvillim të planeve afatgjata dhe strategjive për sukses në produktet nga kategori të caktuara
 • Analizë të të dhënave për produkte specifike me qëllim të ndjekjes së trendeve në aspekt të kërkesës së konsumatorëve
 • Implementim të hulumtimeve të trendeve zhvillimore të sektorit dhe konkurncës në treg
 • Zhvillim të portfolios së produkteve në kategori të caktuara, krijim të strategjise së çmimeve dhe komunikimit me konsumatorët
 • Të bëjë bisedime për çmimet blerëse dhe kushtet tjera komerciale për bashkëpunim me furnitor të kategorive të caktuara
 • Bisedime për ndryshim të çmimeve me furnitorët dhe informim të sektorëve relevant në kompani për këto ndryshime
 • Zhvillim të projekteve për marka private dhe implementim gjithpërfshirës të këtyre projekteve
 • Pjesmarrje në proceset e kontrollit të kualitetit të produkteve
 • Bashkpunim me departmentin e marketingut për identifikim të modeleve të çmimeve dhe aktiviteteve të promocionit me qëllim të rritjes së shitjeve
 • Koordinim me departmentin komercial për përmirësim të vëllimit të shitjes së produkteve
 • Menaxhim me nivelet e stokut me qëllim te rritjes së shitjeve
 • Zhvillim të relacionit dhe besimit të ndërsjellt me furnitorët me qëllim të arritjes ne çmime dhe më të mira dhe kualitet më të lartë të shërbimit
 • Ndjekje dhe raportim të performancës së furnitorëve
 • Zhvillim të strategjive për dalje të produkteve të pasuksesshme nga tregu
 • Pjesmarrje ne ngjarjet sektoriale (panaire, seminare etj.)

 

Kualifikime dhe aftësi personale:

 • Shkollim i lartë (e prefuar ne sferen e Administrimit te Biznesit apo Shkencat Ekonomike)
 • Minimum 3 vjet përvojë pune në pozitë menaxheriale (e dëshirueshme që kjo përvojë të jetë në kompani që merren me distribuim)
 • Aftësi menaxheriale dhe lidershipi
 • Aftësi të shkëlqyera interpersonale dhe të komunikimit
 • Aftësi e të kuptuarit e të dhënave të komplikuara
 • Nivel i lartë i aftësive analitike
 • Aftësi organizative të detyrave me prioritet dhe punë me afate të shkurta të kryerjes
 • Aftësi të mira prezentuese
 • Kandidatët që dijnë më tepër gjuhë do të kenë prioritet

Nëse dëshironi të punësoheni në një pozitë lojale dhe profesionale, keni motiv dhe kërkoni sukses, dërgoni biografinë tuaj (CV) në email adresën e mëposhtme:

vrabotuvanje@kipper.mk

 

КЛИКНИ