Ракувач со машина за пакување

За компанијата: Везе Шари како еден од најголемите производители на свежи конзумни јајца во Македонија своите почетоци ги има од 2000 година, во село Требош, Тетово, како заедничка германско-македонска инвестиција со... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред 3 недели
 • ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ ДОО
 • Активен до 25.11.2021
 • Позиција: Општ работник/магационер
 • Локација: Тетово

Оглас за вработување

ДПТ ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импoрт с. Требош,  Желино, има потреба од Ракувач на машини за пакување, сецкање и вага.

Работното место е за објектот за производство на преработки и производи од месо која се наоѓа во с. Требош,  Желино.

Кандидатот може да е со или без работно искуство.

Работните задачи и одговорности на кандидатот се:

 • Работи на машина за пакување и/или сецкање;
 • Водење грижа за исправност на опремата;
 • Одржување лична хигиена и хигиена во производство;
 • Евидентирање на температурата на производни простории и производи;
 • Вршење евиденција и испорака на готов производ до магацин;
 • Да ги пакува рачно или автоматски производите во примарна амбалажа;
 • Да ги пакува, мери и етикетирa готовитe производи во секундарна амбалажа.

Работата во одделот за пакување ќе се извршува во I и II смена.

Заинтересираните кандидати можат да ги испратат своите биографии на емаилот  sahra@vezesharri.com.mk 

 

Konkurs për punë

SHPT LECKER DOOEL eksport-import, f.Trebosh, Zhelinë, ka nevojë për Punëtorë në maqinerit e paketimit, prerjes dhe matjes.

Vendi I punës është në objektet e prodhimit dhe përpunimit të produkteve të mishit e cila gjendet ne f. Trebosh,  Zhelinë.

Kandidati mund të jet me ose pa përvojë pune.

Punët dhe pergjegjësitë e kandidatit janë:

 • Punë në makinat pëe paketim dhe/ose prerje,
 • Mirëmbajtje e regullt e mjeteve të punës,
 • Mirëmbajtje e higjienës personale dhe higjienës së prodhimtarisë,
 • Evidentimi I temperaturave në ambijentet e prodhimitaris dhe produkteve,
 • Mbajtje e evidnetimit dhe dërgesa ë mallrave të gatshëm në magacin,
 • Paketim me dorë ose në mënyrë automatike të prodhimeve në amballazhimin primar,
 • Të paketoj, matë dhe evidnetoj produktet e gatshme ne ambalazhimin sekondar.

Puna në sektorin e përgaditjes së mishit do të në ndrimin e I dhe të II

Kandidatët e interesuar mundë ti dërgojn biografitë e tyre në emailin [најави се за да го видиш е-маилот]