Помошник Сметководител

Монимакс Финансиско Дооел Охрид ја отвора следната работна позиција:
Помошник сметководител

Опис на работа:

  • Евидентирање изводи
  • Евидентирање влезни и излезни фактури
  • Услогласувања

Потребни Квалицикации:

  • Завршено високо образование
  • Минимум 1 година работно искуство во сметководство
КЛИКНИ