КОМЕРЦИЈАЛИСТ

 • Објавен пред 4 месеци
 • КАЗ ГРУП ДОО Илинден
 • Активен до 19.07.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, има потреба од пополнување на следната позиција:

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТ

 

Опис на работни задачи:

 • Врши понуда и продажба на производи и контактира, преговара и договара со деловните партнери во рамките на своите овластувања;
 • Врши увоз и извоз на материјали – меѓународна трговија;
 • Изготвува налози за работа или по потреба и работни налози;
 • Изготвува излезни фактури за продадени производи;
 • Ги следи објавените тендери, ја припрема потребната документација за тендер и учествува на електронска аукција;
 • Го испитува пазарот, ја прати побарувачката, промените и интересот за нови производи на пазарот и за тоа редовно го известува непосредниот раководител и Комерцијалниот директор;
 • Води евиденција за сите комитенти и изработува дневни, неделни, месечни, квартални, полугодишни и годишни комерцијални извештаи;
 • Контактира со деловните партнери по пат на телефон, писмено и електронски;
 • Се грижи за наплата на побарувањата и контактира со комитентите околу наплатата на побарувањата.

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование;
 • Одлично познавање на англиски јазик-пишуван и говорен;
 • Високо ниво на компјутерски вештини;
 • Високо ниво на комуникациски и организациски способности;

 

Што нудиме:

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на трудот во РМ
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад.

 

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија.

КЛИКНИ