Магационер - спремач

Потребни квалификации:

  • Потребно е работно искуство во магацинско работење;
  • Познавање на работа со компјутер;
  • Возачка дозвола Б категорија

Одговорности и задачи:

  • Врши квалитативен и квантитативен прием, истовар, складирање и издавање на репроматеријали, суровини и други производи за потребите на производниот процес во и од магацинот;
  • Прибира приемници и испратници потребни за евиденција на примен и издаден материјал;
  • Одговара за правилна евиденција при прием и издавање на материјали на магацинска картица во магацин, согласно Упатството за начинот и постапката на изготвување, движење, доставување и чување на материјално финаносвата документација на Друштвото;
  • Одговара за навремено и точно извршување на подготвителните работи, а кои се однесуваат на вршење редовен или вонреден попис од страна на Друштвото;
  • Одржува ред и хигиена во магацинот;
  • Почитува правилата и процедури во работењето;
  • Врши подготовка на стоката (готов производ) за товарење

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »