Помошник сметководител

 • Објавен пред 9 месеци
 • ИутеКредит Македонија
 • Активен до 21.09.2019
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Финансиското друштво Иуте Кредит Македонија, кое најбрзо и најкомфорно нуди кредити за физички лица има отворени позиции за:

Помошник сметководител

Успешниот помошник сметководител треба и точно и навремено да врши евидентирање на сметководствените промени во согласност со интерните и законските регулативи. Како успешен член во Иуте тимот треба континуирано и тимски да придонесува за максимизирање на потенцијалот на компанијата.

 

Главни одговорности:

 • Точно и навремено евидентирање на уплати и исплати од клиенти.  
 • Контрола и следење на трансакции од картично работење
 • Проверка и контрола на дневни изводи од денарски и девизни сметки; 
 • Точно и навремено евидентирање на сметководствените промени во склад со интерни и законски регулативи.
 • Водење благајна и обработка на патни налози.
 • Подготовка на рекапитулари за исплата на соработници и договори на дело
 • Проверка и контрола на книжење и контирање  на дневни изводи од денарски и девизни сметки;
 • Проверка на документација пред исплата на износи по одобрени кредити 
 • Усогласување и контрола на сите пописи на материјали, побарувања и обврски;
 • Усогласување на состојби со коминтенти по потреба а најмалку еднаш годишно.
 • Учествување во припрема периодични и финансиски извештаи за интерна и екстерна потреба.
 • Усогласување на состојба – побарување и обврски.
 • Изготвување прегледи на бруто состојби по поединечни конта;
 • Усогласување со стварната состојба на крај на годината со пописот;
 • Изготвување извештај за приходи и трошоци за продажба на услугите
 • Обработка, архивирање и водење на евиденција за документацијата.

Потребно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома
 • Сертифициран сметководител
 • Најмалку 3 години претходно искуство во финансии
 • Организиран и фокусиран кон детали
 • Напредни компјутерски вештини особено ексел
 • Континуирано следење на финансиска политика, сметководство и даноци
 • Познавање на финансиска регулатива во земјава и интернационалните финансиски и сметководствени стандари
 • Искуство во управувањето со буџет, јавно сметководство и готовинскиот тек.
 • Способност брзо да ги разбере новите проблеми и да донесува ефикасни одлуки кои ќе превенираат губиток на финансиски средства и оперативен и репутациски ризик.
 • Способност за работа под притисок, планирање на личен обем на работа
 • Тимски играч
 • Познавање на англиски јазик
 • Вештини за користење на– Microsoft Оffice
 • Вештини за подготвување извештаи

Компанијата нуди:

 • Атрактивна плата и бонуси
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера
 • Можност за стручни и едукативни обуки
 • Договор за вработување на неопределено време, по 6 месеци вработување на определено време во зависност од резултатите на работењето

 

Испратете своја биографија со работно искуство и вештини на jobs@iutecredit.mk, до 20ти септември 2019

 

Вашата апликација ќе биде третирана со строга доверливост. Ќе бидат контактирани само апликантите со потесен избор. 

КЛИКНИ