Маркетинг менаџер

За компанијата: Везе Шари како еден од најголемите производители на свежи конзумни јајца во Македонија своите почетоци ги има од 2000 година, во село Требош, Тетово, како заедничка германско-македонска инвестиција со... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред 6 дена
 • ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ ДОО
 • Активен до 28.10.2021
 • Позиција: Маркетинг
 • Локација: Тетово

Активни огласи од ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ ДОО:

Комерцијалист за реон Скопје - Дистрибутер за реон Тетово

(преземи го огласот во Word)

Оглас за вработување

ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино, има потреба од Одговорен за Маркетинг (Маркетинг Менаџер).

Кандидатот треба да има завршено високо образование – Економски Факултет и да има минимум 1 годинa работно искуство на соодветна позиција. Да има познавање на MS OFFICE, Adobe In Desing, Photoshop, Illustrator. Да знае странски јазици, особено  познавање на Англискиот јазик.

Од кандидатот се бара:

 • Да се придржува кон барањата и пропишаните правила на компанијата,
 • Да се придржува до мерките за безбедност и заштита при работа,
 • Да учествува и да придонесува во развојот на компанијата преку давање на сугестии и идеи за унапредување на работните процеси,
 • Да биде активен во комуникација и соработка со останатите сектори.

Работните задачи и одговорности на кандидатот се:

 • Подготовка, спроведување  и следење на промоции и активности за корпоративната цел и визија;
 • Креирање на рекламни пораки, текстови, објави и други слични содржини;
 • Да биде организиран, координиран и да ги следи процесите и работата на вработените во оделот на Маркетинг;
 • Да биде во можност да ги идентификува новите трендови во индустријата;
 • Да планира, развива и координира рекламни кампањи, и да врши анализа на резултатите од маркетинг кампањите.

Заинтересираните кандидати можат да ги испратат своите биографии на емаилот  sahra@vezesharri.com.mk 


Konkurs për punë
 

SHBPT VEZË SHARRI Arben Abdurahmani dhe të tjerë DOO eksport-import, f.Trebosh, Zhelinë, ka nevojë për Përgjegjes Marketingu ( Menaxher Marketing).

Kandidati duhet te ketë të kryer shkollimin e lartë- Fakultetin Ekonomik dhe të ketë minimum 1 vjet përvoje pune në pozicionin e njëjtë. Të ketë njohuri të MS Office, Adobe In Desing, Photoshop, Illustrator. Të ketë njohuri të gjuhëve të huaja, veçanërishtë njohje të gjuhës Angleze.

Nga kandidati kërkohet:

 • Të ju përmbahet kërkesave dhe regullave të shkruara të kompanisë,
 • Të ju përmbahet masave për mbrojtje dhe siguri në punë,
 • Të marrë pjesë dhe të kontribojë në zhvllimin e kompnaisë duke dhënë ideja dhe sugjestione për përparim të procesit të punës,
 • Të jetë aktiv në komunikim dhe bashkëpunim me sektoret e tjera.

Punët dhe pergjegjësitë e kandidatit janë:

 • Përgaditja, zbatimi dhe ndjekja e promocioneve dhe aktivivteteve për qëllime dhe visione të kompanisë,
 • Krijimi I mesazheve promcionale, tekste, postime dhe përmbajtje të tjera  të ngjajshme.
 • Të jetë I organizuar, I koordinuar dhe të ndjek procesin e punës së punëtorëve në sektorin e Marketingut.
 • Të jetë i aftë të identifikoj trendet e reja në industri,
 • Të planifikojë, zhvilloj dhe koordinoj kampanja reklamuese si dhe të kryej analiza nga rezultatet e kampanjave të marketingut.
   

Kandidatët e interesuar mundë ti dërgojn biografitë e tyre në emailin [најави се за да го видиш е-маилот]