ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ ДОО: Комерцијалист за реон Скопје

Комерцијалист за реон Скопје

За компанијата: Везе Шари како еден од најголемите производители на свежи конзумни јајца во Македонија своите почетоци ги има од 2000 година, во село Требош, Тетово, како заедничка германско-македонска инвестиција со... повеќе за компанијата »

Оглас за вработување

ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО експорт-импорт, с.Требош, Желино, има потреба од Комерцијалист за реон Скопје.

Кандидатот треба да поседува возачка дозвола Б категорија, да биде со место на живеење во реон Скопје и да има минимум 1 годинa работно искуство на соодветна позиција. Кандидатот треба да има основни познавања на компјутерски вештини.

Од кандидатот се бара:

 • Да се придржува кон барањата и пропишаните правила на компанијата;
 • Да се придржува до мерките за безбедност и заштита при работа;
 • Да учествува и да придонесува во развојот на компанијата преку давање на сугестии и идеи за унапредување на работните процеси;
 • Да биде активен во комуникација и соработка со останатите сектори.

Работните задачи и одговорности на кандидатот се:

 • Посета на коминтенти според план за посета;
 • Правење на нарачки за маркети;
 • Евиденција на рокови и цени на производи;
 • Унапредување на продажбата;
 • Активно следење и спроведување на маркетинг активностите на компанијата;
 • Повлекување на оштетени производи, производи пред крај на рок или со изминат рок;
 • Комплетирање на сторно документи да производите;
 • Следење на трендовите и потребите на пазарот;
 • Изнаоѓање на нови купувачи и одржување на задоволни купувачи;
 • Редење на производите според FIFO систем;
 • Одговара на остварување на целите за продажба.

Заинтересираните кандидати можат да ги испратат своите биографии на емаилот toni@vezesharri.com.mk или на [најави се за да го видиш е-маилот] / телефон за контакт: 075/333-343

Konkurs për punë
 

SHBPT VEZË SHARRI Arben Abdurahmani dhe të tjerë DOO eksport-import, f.Trebosh, Zhelinë, ka nevojë për Komercialist për rajonin e Shkupit.

Kandidati duhet te ketë leje për vozitje, kategorinë B, të jetojë në rajonin e Shkupit dhe të ketë minimum 1 vjet përvoje pune në pozicionin e njëjtë. Kandidati duhet të ketë njohuri bazike të punës në kompjuter.

Nga kandidati kërkohet:

 • Të ju përmbahet kërkesave dhe regullave të shkruara të kompanisë;
 • Të ju përmbahet masave për mbrojtje dhe siguri në punë;
 • Të marrë pjesë dhe të kontribojë në zhvllimin e kompnaisë duke dhënë ideja dhe sugjestione për përparim të procesit të punës;
 • Të jetë aktiv në komunikim dhe bashkëpunim me sektoret e tjera.

Punët dhe pergjegjësitë e kandidatit janë:

 • Kontroll të komintenteve sipas planit për të njëjtat;
 • Bërja e porosive për marketet;
 • Evidentimi I afateve dhe çmimeve të produkteve;
 • Përparim I shitjes;
 • Të ndjek dhe të realizoj aktivitetet e marketingut të kompanisë;
 • Tërheqja e produkteve të dëmtuara, produkteve para skadimit dhe atyre me skadim te afatit;
 • Të kompjetoj dokumentat e nevojshme për mallin e kthyer;
 • Të ndjek trended dhe nevojat e tregut;
 • Gjetje e klientëve të rinjë dhe të mbaj blerësit të kënaqur;
 • Renditjë të produkteve sipas sistemit FIFO;
 • Të mbaj përgjegjësi për realizimin e e qëllimit të shitjeve. 

Kandidatët e interesuar mundë ti dërgojn biografitë e tyre në emailin [најави се за да го видиш е-маилот] ose na [најави се за да го видиш е-маилот] për kontakt tel: 075/333-343.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »